Follow

Kommuniké från årsstämma i Micropos Medical AB

28 May 2021 - 15:04

Vid årsstämma i Micropos Medical AB (publ), org.nr. 556648-2310, den 26 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.micropos.se
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultaträkning, resultatdisposition och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Röstlängden på stämman representerades till 9/10 av antalet röster.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2020. 

  • Arvode styrelse och revisorer
  • Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för 2021 ska utgå med totalt 500 Tsek kronor varav 200 Tsek till ordförande och 100 Tsek kronor till övriga styrelseledamöter.
  • Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Val av styrelse och revisor
  • Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara 4 ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
  • Beslut om emissionsbemyndigande
  • Stämman beslutade i enlighet med förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 565 000 kr genom nyemission av högst 11 300 000 aktier med ett kvotvärde för varje aktie om 0,05 kr. Betalning skall ske kontant. Emissionen skall ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  • Beslut om optioner
  • Stämman beslutade att bolaget skall utge högst 1 000 000 teckningsoptioner (om 240 000 till styrelsen och 760 000 till bolagets ledning och nyckelpersoner) i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptionerna kan tecknas av nyckelpersoner och styrelseledamöter. Optionspriset kommer att offentliggöras senast den 8/6 via pressmeddelande samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, [email protected]

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Micropos Medical AB
Micropos Medical operates in medical technology, and their products are used in radiotherapy. The vision is to develop a technology that improves the precision in radiotherapy, and the product development is based on electromagnetic positioning systems. The product creates real-time information and is mainly used in the treatment of prostate cancer, but also in the treatment of other tumours....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More