Follow

Erbjudandet i Mestro övertecknat

03 December 2021 - 16:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market (“Erbjudandet”). Erbjudandet, som var riktat mot institutionella investerare i Sverige och internationellt samt mot allmänheten i Sverige, tecknades totalt till 66,2 MSEK, motsvarande 165 procent av Erbjudandet. I samband med Erbjudandet erhöll Mestro teckningsåtaganden från bland andra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”), Adma Förvaltnings AB, Norrlandspojkarna AB samt Beijer Ventures AB uppgående till cirka 32 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet. Resterande del av Erbjudandet, cirka 8 MSEK, tecknades till totalt cirka 34,2 MSEK, motsvarande en teckning om cirka 428 procent.

Erbjudandet omfattade 2 105 263 nyemitterade aktier i Mestro och teckningskursen uppgick till 19 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har, inom ramen för Erbjudandet, tillförts cirka 1 300 nya aktieägare. Första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 15 december 2021.

”Mestro är på en väldigt spännande tillväxtresa. Med Nordens största fastighetsägare och retailkedjor som våra kunder arbetar vi varje dag med att uppfylla vår vision om att minska mänsklighetens klimatavtryck. Idag välkomnar jag cirka 1 300 nya aktieägare i Mestro. Ni är alla med och möjliggör den visionen. Nu kommer vi öka farten för att sprida marknadens bästa plattform för energiuppföljning till fler kunder, på både befintliga och på helt nya marknader.”
– Gustav Stenbeck, VD för Mestro

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Mestro från 6 782 070 till 8 887 333, vilket motsvarar en utspädning om cirka 23,7 procent. Erbjudandet omfattades av teckningsåtaganden om cirka 80 procent, motsvarande cirka 32 MSEK, från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”), Beijer Ventures AB, Adma Förvaltnings AB samt Norrlandspojkarna AB.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certfied Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Mestro i samband med Erbjudandet. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar selling agent i samband med Erbjudandet.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande offentliggjordes av Bolaget den 16 november 2021 samt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19 (5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Mestro AB
Mestro is an innovative software company that visualize energy consumption throughout all channels, types and metrics. Mestro provides the knowledge foundation platform needed to empower best-in-class energy efficiency improvements and reduce environmental impact....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More