Follow

MedicPen Aktiebolag (publ) genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 25,9 MSEK

21 December 2020 - 08:50

21 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

MedicPen Aktiebolag (publ) genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 25,9 MSEK för fortsatt kommersialisering av MedimiSmart

Styrelsen för MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen" eller "Bolaget") har den 21 december 2020 beslutat att utnyttja bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 10 juni 2020 att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 25,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien TO 5 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen möjliggörs fortsatt marknadssatsning av Medimi®Smart på Bolagets målmarknader.

Motiv för Företrädesemissionen
MedicPen är ett svenskt medicinteknikföretag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som förbättrar följsamheten och effektiviteten i hantering av mediciner. Bolagets lösning, Medimi®Smart, är en integrerad lösning där den grundläggande enheten är en datoriserad tablettdispenser. Medimi®Smart har tagit 4 år att utveckla och cirka 60 miljoner SEK i investeringar. Lösningen är sedan början av 2020 kommersiellt redo och Bolaget har initierat skiftet från utvecklingsbolag till kommersiellt bolag. Bolagets lösning omfattar hela kedjan; från att läkaren skriver receptet till att medicinen dispenseras hemma hos vårdtagaren. Lösningen är unik då samtliga mediciner hanteras separat fram till dispenseringstillfället hos patienten. Medimi®Smart är placerad hemma hos patienten och laddas med medicin med hjälp av apoteket. Maskinen dispenserar sedan automatiskt ut medicinen till patienten enligt läkarens ordination. Den unika lösningen möjliggör en följsamhet till recept på över 99 %, ökad effektivitet inom sjukvården, minskat svinn av mediciner samt ökad och bibehållen distansering.

Bolaget har sedan 2017 drivit projektet TIM (Totallösning för Innovativ Medicinhantering) i Danmark. Projektet har varit framgångsrikt och avslutades i september 2019. Samtliga nio deltagande kommuner har skrivit avtal med Bolaget. Utöver detta har Bolaget skrivit ytterligare avtal med andra danska kommuner och genomför pilottester i Lund i Sverige. Bolaget skiftar nu fokus från utveckling till kommersialisering. Bolaget har även under året skrivit under kommersiella samarbetsavtal med Hepro A/S i Norge samt en avsiktsförklaring för kommersiellt samarbete med ATEA i Danmark. Detta utöver det kommersiella samarbetsavtal som redan fanns på plats vid årets start med Telenta AB i Sverige.

Lösningen är idag stabil och fullt kommersiell. Med det team och de samarbetspartners Bolaget nu har på plats kan fullt fokus läggas på att öka försäljningen.

I samband med emissionsbeslutet har Bolagets Styrelse också valt att kommunicera en marknadsplan och finansiella målsättningar för den kommande femårsperioden. Detta kommuniceras i separat pressmeddelande i samband med föreliggande pressmeddelande idag den 21 december 2020.  Det är Bolagets bedömning att ovanstående Företrädesemission är tillräcklig för att ta Bolaget till positivt kassaflöde. Likviden kommer användas i följande prioritetsordning:

30% - Marknadsföring och expandering till nya marknader

30% - Produktutveckling och patent

40% - Rörelsekapital
 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen uppgår vid fulltecknande till ca 25,9 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjas tillförs Bolaget maximalt ytterligare ca 18,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 31 581 275 Units, innefattande totalt 63 162 550 aktier och 31 581 275 teckningsoptioner av serie TO 5, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.
 • Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2021 är aktieägare i MedicPen erhåller en (1) uniträtt för varje existerande aktie i Bolaget på avstämningsdagen (”Uniträtt”). Det krävs sju (7) Uniträtter för att teckna en Unit. Varje Unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5. Pris per Unit är 0,82 SEK vilket motsvarar SEK 0,41 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 19 maj 2022 – 2 juni 2022 till högst 0,60 SEK per aktie, se kompletterande information nedan.
 • Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare maximalt cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende Företrädesemissionen från styrelse och ledning uppgående till cirka 0,15 MSEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av ingångna avtal om emissionsgaranti till cirka 25,75 MSEK, motsvarande cirka 99,4 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad och garanterad till 100%.
 • Beslut om Företrädesemissionen fattades av MedicPens styrelse den 21 december 2020, baserat på bemyndigande från ordinarie bolagsstämma.
 • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 8 januari 2021 och den 22 januari 2021.
 • För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske:

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska

(i) i första hand tilldelas de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

(ii) i andra hand tilldelas annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 • Sista dag för handel i MedicPens aktie inklusive Uniträtt är den 29 december 2020. Handel med Uniträtter sker på Spotlight Stockmarket under perioden 8 januari – 20 januari 2021.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 8 januari 2021.

Teckningskurs och utnyttjandeperiod för teckningsoptioner serie TO 5

Varje teckningsoption serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 18 maj 2022, dock högst 0,60 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionen TO 5 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 december 2020                                      Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
30 december 2020                                      Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
4 januari 2021                                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
8 januari - 20 januari 2021                           Handel med uniträtter
8 januari - 22 januari 2021                           Teckningsperiod                                        
8 januari 2021                                            Handel med BTU pågår till dess att Företrädesemissionen
                                                                 är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske
                                                                 senast under februari 2021.

27 januari 2021                                           Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bokslutskommuniké

Eftersom teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår till och med den den 22 januari 2021 flyttas Bolagets bokslutskommuniké avseende 2020, som tidigare har angivits till den 18 februari 2021, till den 26 februari 2021. Detta för att MedicPens ledning och styrelse av legala skäl ska kunna genomföra teckning i Företrädesemissionen i enlighet med sina teckningsåtaganden.

Informationstillfällen
I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att presentera sin verksamhet för investerare. Dessa informationstillfällen kommer att tillkännages separat.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information kontakta

MedicPen Aktiebolag (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information

Denna information är sådan information som MedicPen Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl 8.45.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i MedicPen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i MedicPen kommer endast att ske genom det memorandum som MedicPen kommer att offentliggöra med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i MedicPen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medimi AB
Medimi is focused on developing, manufacturing and selling products that facilitate patient medication. The products are sold under separate trademarks and include systems for medication assistance that alerts relatives or caregivers in cases when medication dose has been missed, as well as a stationary pill dispenser....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More