Follow

Genomför företrädesemission om 11,6 MSEK

12 April 2016 - 08:50

MedicPen genomför en företrädesemission om ca 11,6 MSEK för att finansiera de fortsätta satsningarna i USA och Danmark.

Styrelsen i MedicPen AB (publ) har den 11 april 2016, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 20 maj 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 9 681 921 units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. I det fall emissionen blir övertecknad kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsemission om högst 3 333 333 units. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 605 120,06 SEK och om övertilldelningen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 208 333,31 SEK. Övertilldelningen förutsätter att bolagsstämman den 27 april 2016 beslutar om bemyndigande för styrelsen.

  • Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma bolagets aktieägare. En (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 april 2016 berättigar till en (1)  uniträtt. Det krävs 7 uniträtter för att teckna (1) en unit.
  • Teckningskurs är 1,20 kr per unit.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 april 2016.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 april till och med den 13 maj 2016, genom samtidig betalning.
  • Teckning av aktier utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.
  • Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till och med den 11 maj 2016.
  • Handel med BTU:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar.
Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.medicpen.com, www.aktietorget.se samt www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD [email protected],               035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök www.medicpen.com

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medimi AB
Medimi is focused on developing, manufacturing and selling products that facilitate patient medication. The products are sold under separate trademarks and include systems for medication assistance that alerts relatives or caregivers in cases when medication dose has been missed, as well as a stationary pill dispenser....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More