Follow

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

22 May 2020 - 16:31

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2020-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att

  • föreslå advokat Olof Thorsell från Cedric Law som ordförande vid stämman,
  • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sex (6) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
  • till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
  • arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,
  • arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
  • omval sker av styrelseledamöterna Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,
  • Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
  • Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget, 
  • de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
  • inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
Provided by: Cision
Market
Spotlight (Sweden)
Medfield Diagnostics AB
Medfield Diagnostics develops diagnostic tools that are used by professionals in the healthcare industry. The instruments are mainly used in the distinguishing of various cases of stroke. In addition, the company's proprietary technology for diagnostics of traumatic head injuries is used. The technology is based on microwave systems that through antennas analyses and registers the composition of t...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date