Follow

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO1, anmälningsperioden inleds

04 December 2020 - 12:06

Teckningskursen för Medfield Diagnostics ABs (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) optioner av serie TO1 har fastställts i enlighet med rådande optionsvillkor till 3,22 SEK per aktie. På måndag, den 7 december, inleds anmälningsperioden för teckning av aktier i Medfield med stöd av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje option av serie TO1 teckna en (1) aktie i Medfield till en teckningskurs om 3,22 SEK. Anmälningsperioden pågår från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020. Vid fullt nyttjande av samtliga optioner av serie TO1 tillförs Medfield 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag:

Anmälningsperiod: 7 december – 16 december.

Antal teckningsoptioner: 1 603 459 av serie TO1.

Antal utestående aktier: 28 862 274.

Teckningskurs: Innehavare av optioner av serie TO1 äger rätt att för varje option teckna en ny aktie i Medfield till kurs 3,22 SEK.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Medfield 5 155 340 SEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med optioner av serie TO1: 14 december 2020.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 16 december 2020 eller avyttras senast den 14 december 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1 finns tillgängliga i Medfields memorandum, utgivet i november 2019.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1?

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto: Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner "Anmälningssedel TO 1" på Medfields hemsida (www.medfielddiagnostics.com). I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission skall betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, [email protected]

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medfield Diagnostics AB
Medfield Diagnostics develops diagnostic tools for the healthcare industry. The instruments are mainly used in the distinguishing of various cases of stroke. In addition, the company's proprietary technology for diagnostics of traumatic head injuries is used. The technology is based on microwave systems that through antennas analyses and registers the composition of tissue....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More