Follow

Mofast har undertecknat överlåtelseavtal avseende förvärv av fastighetsportfölj

27 November 2020 - 14:29

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 19 oktober 2020 att en avsiktsförklaring ingåtts med det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Celon AB ("Celon"), om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet. Bolaget och det av Celon helägda dotterbolaget Celon Förvaltning AB har idag ingått ett överlåtelseavtal avseende fastighetsportföljen.

Avtalet innebär att Bolaget förvärvar fastighetsportföljen från Celon Förvaltning AB till ett överenskommet fastighetsvärde om 406 000 000 kronor. Köpeskillingen ska betalas dels i form av nyemitterade aktier i Bolaget, som emitteras till en teckningskurs om 99,54 kronor per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de 10 handelsdagar som närmast föregår datumet för ingåendet av avsiktsförklaringen för affären, dels i form av nyupptagen bankfinansiering. Antalet nyemitterade aktier uppgår till lägst 1 400 000 stycken och som mest 1 700 000 stycken. Bankfinansieringen kommer som mest uppgå till cirka 70 % av överenskommet fastighetsvärde. Tillträde till fastighetsportföljen förväntas ske 18 december 2020. Avtalet är villkorat av att en bolagsstämma i Bolaget bemyndigar Bolagets styrelse att besluta om riktad emission av aktier till Celon Förvaltning AB enligt ovan samt att Bolaget erhåller bankfinansiering på av Bolaget acceptabla villkor.

Kallelse till extra bolagsstämma följer i separat pressmeddelande inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Mälardalen Omsorgsfastigheter is a property company with a portfolio of 25 properties comprising public care homes (LLS), pre-schools and health centers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date