Follow

Styrelsen i Lohilo Foods AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 12 MSEK samt om en företrädesemission om cirka 6,9 MSEK

06 September 2023 - 08:20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE
SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG
ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA
PRESSMEDDELANDE.
Lohilo Foods AB (”Lohilo” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att
styrelsen i Bolaget har idag beslutat om en riktad emission av
aktier till vissa investerare som kommer att tillföra Bolaget 12
MSEK före transaktionskostnader (den "Riktade Emissionen”).
Styrelsen har också beslutat att genomföra en delvis säkerställd
företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen").
Teckningskursen i Företrädesemissionen och den Riktade
Emissionen har fastställts till 1,23 kr per ny aktie i Bolaget
("Emissionerna"). Besluten om Emissionerna har styrelsen fattat
med stöd av bemyndigande från årsstämman 2 juni 2023. Den
som på avstämningsdagen den 14 september 2023 är införd i
aktieboken som aktieägare i Lohilo har för varje fyra (4)
befintliga aktier företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie i
Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden
från Bolagets största aktieägare tillika verkställande direktör
Richard Hertvig samt Bolagets näst störste aktieägare Santhe
Dahl Invest AB uppgående till totalt 3 MSEK, motsvarande cirka
44 procent av Företrädesemissionen.
Den Riktade Emissionen
Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade
emissionsbemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2023, beslutat om en
riktad emission av högst 9 756 097 aktier till Voxson Carl-L Eriksson AB ("Voxson"), Sebbot Invest AB ("Sebbot Invest") och 247Group Ventures AB
("247Group").
Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 1,23 kr per ny aktie
("Teckningskursen"), motsvarande en rabatt om 10 procent i förhållande
till den volymvägda snittkursen för Lohilos aktier på Nasdaq First North
Growth Market under perioden från och med den 31 augusti 2023 till och
med den 5 september 2023. Genom den Riktade Emissionen kommer
Bolaget tillföras 12 MSEK, före transaktionskostnader.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den Riktade Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Lohilos styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter
noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare
än en mer omfattande företrädesemission än den som nu beslutats om och
att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att
genomföra den riktade emissionen. Styrelsens bedömning baseras på att
en riktad nyemission säkerställer att Bolaget kan bredda ägarbasen med
strategiska investerare, vilket bedöms ge nödvändigt stöd till Bolaget i att
på bästa sätt kunna realisera de tillväxtmöjligheter som Bolaget står inför.
Vidare bedömer styrelsen att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget
att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnads- och resurseffektivt sätt.
Styrelsen bedömer också att genomförandet av en riktad emission utan en
kraftig rabatt i dagens marknadsklimat är positivt för Bolaget, aktiens
aktiekurs och därmed indirekt även Bolagets samtliga befintliga
aktieägare. Därutöver bedöms kostnaderna för en riktad nyemission vara
väsentligt lägre än i en större företrädesemission där, bland annat, ett
eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas.
Investerarna i den Riktade Emissionen
- Voxson är ett svenskt investeringsbolag med rötter inom handel och
distribution. Bolaget är bland annat majoritetsägare i Tura Group AB som
är en av Nordens ledande distributörer av hemelektronik. Företaget verkar
också inom fastigheter samt ett flertal mindre icke noterade bolag
däribland Clean Drinks.
- Sebbot Invest är ett holdingbolag med hjärtat i bergslagen som förvärvar
och utvecklar företag inom skilda branscher såsom fastigheter, friskvård,
stålservice och skärande tillverkning. Dessutom bedrivs ett regionalt
projekt att utveckla och tillverka glass i Åre.
- 247Group är grundat och ägs av Christian Ask som ligger bakom
gymkedjan Fitness24Seven. 247Group har sedan tidigare investerat i bland
annat Subsidiis (varumärkesutveckling) och Apirosport (gymutrustning). Företrädesemissionen
För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras
för den utspädningseffekt som aktierna i den Riktade Emissionen medför
har styrelsen i Lohilo samtidigt beslutat att genomföra
Företrädesemissionen om högst 5 582 474 nya aktier.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
• En (1) befintlig aktie i Lohilo Foods som innehas på
avstämningsdagen den 14 september 2023 berättigar till en (1)
teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) nyemitterad aktie.
• Teckningskursen uppgår till 1,23 SEK per aktie.
• Genom Företrädesemissionen kan Lohilo Foods som högst tillföras
cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden löper under perioden från och med den 18
september 2023 till och med den 2 oktober 2023.
• Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir
ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras
att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från
och med den 18 september 2023 till och med den 28 september 2023.
• För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av
teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter:
o i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd
av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
o i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till
deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning, och
o i sista hand tilldelas de som genom avtal ingått
teckningsåtagande, pro rata i förhållande till deras åtaganden.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 

12 september 2023 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter
13 september 2023 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter
14 september 2023 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
18 september 2023 –
27 september 2023
Handel med teckningsrätter

18 september –
2 oktober 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen
4 oktober 2023 Offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Teckningsåtaganden
Lohilo har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets största aktieägare
tillika verkställande direktör Richard Hertvig samt Bolagets näst störste
aktieägare Santhe Dahl Invest AB uppgående till sammanlagt 3 MSEK,
motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Richard Hertvig
och Santhe Dahl Invest AB har åtagit att teckna i Företrädesemissionen för
det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter upp
till och med respektives teckningsåtagande. Det utgår ingen ersättning för
deras åtaganden.
Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 756 097
aktier, från 22 329 899 aktier till 32 085 996, och aktiekapitalet kommer öka
med cirka 409 756 SEK, från cirka 937 856 SEK till cirka 1 347 612 SEK.
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst cirka
234 464 SEK, från cirka 1 347 612 SEK till cirka 1 582 076 SEK med beaktan av
ökningen efter den Riktade Emissionen, genom utgivande av högst
5 582 474 aktier. Antalet aktier ökar därmed efter Företrädesemissionen
från 32 085 996 aktier till högst 37 668 470 aktier med beaktan av ökningen
efter den Riktade Emissionen. Sammantaget innebär den Riktade
Emissionen och Företrädesemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med
högst 15 338 571 aktier, från 22 329 899 aktier till 37 668 470 aktier, och
aktiekapitalet ökar högst med cirka 644 220 SEK, från cirka 937 856 SEK till
cirka 1 582 076 SEK.

Den Riktade Emissionen kommer resultera i en utspädning om cirka 30,41
procent, beräknat på antalet nya aktier dividerat med totalt antal
utestående aktier i Lohilo efter den Riktade Emissionen. Vid full teckning
kommer Företrädesemissionen att resultera i en utspädning om cirka 14,82
procent, beräknat på antalet nya aktier dividerat med totalt antal
utestående aktier i Lohilo efter den Riktade Emissionen och
Företrädesemissionen. För befintliga aktieägare som inte deltar i
Företrädesemissionen innebär den Riktade Emissionen och
Företrädesemissionen vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 40,72
procent, beräknat på antalet nya aktier dividerat med totalt antal utestående aktier i Lohilo efter den Riktade Emissionen och
Företrädesemissionen.
Användning av emissionslikviderna
Lohilo avser att använda nettointäkterna från Emissionerna för att stärka
Lohilos finansiella ställning och för att accelerera Lohilos tillväxtagenda på
fokuserade exportmarknader.
Bakgrund och motiv till Emissionerna
Bolaget har efter en omfattande expansion och uppbyggnad tvingats
avsluta ett antal större distributionsuppdrag. Detta har medfört att den för
ändamålet uppbyggda organisationen blivit för stor i förhållande till
aktuella försäljningsvolymer vilket har lett till att Bolaget dragits med
förluster senare år. Styrelse och ledning har under det senaste året sett
över Bolagets strategi, effektiviserat verksamheten och anpassat denna till
nuvarande försäljningsvolymer och fokusområden. Även en tydlig
fokusering på försäljning av de egna varumärkena och export av framför
allt Lohilo Glass har i stället genomförts. Lönsamheten har under de
senaste kvartalen förbättrats och exporten ökat. Trots genomförda
effektiviseringar och strategiska omtag som börjar ge frukt är Bolagets
finansiella ställning i dagsläget svag och utrymmet för fortsatt expansion
blir därmed begränsat. Styrelsen gör bedömningen att Emissionerna
kommer att ge Bolaget finansiell handlingsfrihet, rörelsekapital och
möjlighet att göra de ytterligare effektiviseringar och besparingar som
behövs för att ta Bolaget till positivt kassaflöde igen samtidigt som det gör
att exportaffären kan fortsätta utvecklas. Styrelsen för Lohilo Foods har
därmed beslutat att genomföra Emissionerna, vilka vid full teckning tillför
Bolaget en bruttolikvid om cirka 18,9 MSEK. 

Informationsgivning och transaktionskostnader
På grund av Förträdesemissionens mindre storlek samt för att minimera
kostnaderna i samband med Emissionerna har styrelsen beslutat att inte
utge särskilt memorandum med anledning av Företrädesemissionens
erbjudande. Styrelsen hänvisar i stället till senaste kvartalsrapporten samt
lämnade pressmeddelande om strategisk översyn och prioriterade
förändringsområden.
Transaktionskostnaderna har hållits till ett minimum genom att inte anlita
finansiell rådgivare, upprätta prospekt eller bolagsbeskrivning samt inte
upphandla ett garantikonsortium. De totala transaktionskostnaderna för
Emissionerna beräknas uppgår till cirka 400 TSEK.

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods i samband med
Emissionerna. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med
Emissionerna.
För ytterligare information, kontakta:
Richard Hertvig, CEO, Lohilo Foods AB
Telefon: +46 70 886 94 44
E-post: [email protected]
Martin Lyberg, DCEO, Lohilo Foods AB
Telefon: +46 70 788 91 27
E-mail: [email protected]
Daniel Broman, CFO, Lohilo Foods AB
Telefon: +46 73 909 55 97
E-post: [email protected]
Denna information är sådan information som Lohilo Foods AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-06
08:20 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i
Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett
av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat
sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända
varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit,
Alvestaglass och Bubbies.
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 |
lohilofoods.com | [email protected]
”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market
måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB innehar FNCA Sweden AB
uppdraget som Certified Adviser.”
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta
pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller
distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner.
Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller
andra värdepapper i Lohilo.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker
(direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i aktier i Bolaget.
Ett investeringsbeslut med anledning av emissionerna ska göras på grundval av all
offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare
bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares
beslut avseende emissionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör
genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig
information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka.
Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus
eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om
eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”)
har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från
1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att
godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission,
någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller
har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive
riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig
handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU)
2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller
kommer att tas fram i samband med emissionerna. I en EES-medlemsstat, annan än
Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade
investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i
Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för
och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i
Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell
erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av
"investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla
sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller
en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart
tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med
Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några
åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets
avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat,
finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och
möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att
de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”,
”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer
därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras
i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer
infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller
uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska
resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska
händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen
eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för
de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje
läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och
framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas
endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras.
Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer
avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag
eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte
fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Richard Hertvig
VD och Koncernchef
[email protected]
Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lohilo Foods AB
Lohilo Foods is a producer of high protein ice-cream products. The Company's products include functional drinks, functional food, ice cream, fitness clothing, fitness and sport equipments, and accessories....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More