Follow

Q2 Lohilo Foods AB (publ): Positiv EBITDA och stark Exporttillväxt

30 August 2023 - 07:30

Positiv EBITDA och stark Exporttillväxt

April - Juni 2023

 • Totala nettoomsättningen minskade med 20,5 procent till 53 384 TSEK (67 175).
 • Nettoomsättningen för Egna varumärken minskade med 11,7 procent till 38 197 TSEK (43 240)
 • Nettoomsättningen för Exporten ökade med 66,6 procent till 18 118 TSEK (10 872)
 • Bruttomarginalen har ökat till 33,2 procent (29,9) jämfört med andra kvartalet 2022.
 • Genomförda omstruktureringsprogram har minskat övriga externa kostnader med 25,8 procent och uppgick till 12 615TSEK (16 990) och personalkostnader minskade med 21,7 procent och uppgick till 6 797 TSEK (8 678)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 381 TSEK (-3 835)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 250 TSEK (-6 053)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 262 TSEK (-5 428)               
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,29)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -2 045 TSEK (-676)

Januari - Juni 2023

 • Totala nettoomsättningen minskade med -23,3 procent till 96 457 TSEK (125 787).
 • Nettoomsättningen för Egna varumärken minskade med 10,3 procent till 73 062 TSEK (81 412)
 • Nettoomsättningen för Exporten ökade med 36,9 procent till 28 898 TSEK (21 103)
 • Bruttomarginalen minskade till följd av utförsäljning av utgående lager i kvartal 1 samt försvagad krona och dyrare råvaror och uppgick till 30,8 procent (32,6).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 083 TSEK (-1 132)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 349 TSEK (-5 570)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9 210 TSEK (-5 941)                
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (-0,31)
 • Jämförelsestörande poster uppgick under första halvåret till 971 TSEK (6 250). Posten avser elstöd samt förlikning och är bokförd under övriga intäkter.
 • Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under perioden till -10 181 TSEK (-13 053)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -884 TSEK (3 252)
 • Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 5 329 TSEK (19 447)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • Jonas Hamrén Berggren vald till ny styrelseledamot

Händelser efter balansdagens utgång

 • Lohilo har erhållit det högsta betyget AA+ i senaste BRC certifieringen


Lohilo Foods långsiktiga mål

Lohilos långsiktiga strategiska mål

  • Att systematiskt positionera sig inom functional food, med glass, dryck och hälsa som utvalda produktkategorier

Lohilo har vidare som långsiktiga finansiella mål:

 • En genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent
  • Att öka exportandelen till att överstiga 50 procent av omsättningen
  • Att långsiktigt uppnå EBITDA-marginal om minst 10 procent

Positiv EBITDA och stark Exporttillväxt

Vårt andra kvartal visar på en ökande exportförsäljning och ett förbättrat resultat även om vi fortsatt navigerar genom omvärldens utmanande ekonomiska omständigheter. Vår totala nettoomsättning minskade med 20,5 procent i kvartalet, men då vi exkluderar tidigare försäljningssamarbete för Häagen-Dazs under samma period ifjol, ökar vi omsättningen med drygt 9 procent. Ökningen beror på en stark exporttillväxt i kvartalet med 67 procent, främst tack vare en stark tillväxt i Finland men vi ser även en positiv utveckling i Holland, Danmark och Kina. Den globala inflationen och en mer återhållsam inställning till premiumprodukter på den svenska marknaden ser vi som den främsta förklaringen till att omsättning av våra egna varumärken minskar 12 procent.

Uppstarten av försäljning av Lohilo-produkter i Norge är nu igång och vi kommer under hösten etablera fler butiker via vår distributör. Norge är ett land som potentiellt kan bli lika stort som Finland som idag är vårt idag största exportland. Även i Schweiz ser vi en ökning i försäljningen även om det är i ett tidigt skede.

En betydande framgång under detta kvartal var vår förbättrade bruttomarginal, som ökade till 33,2 procent jämfört med 29,9 procent under samma period föregående år. Även om våra råvarukostnader fortsätter att vara på en hög nivå, visar bruttomarginalförbättringen att våra genomförda åtgärder för att hantera kostnadsökningar ger effekt. Vi kan även konstatera att valutakursförändringarna påverkat oss starkt och att vi fortsatt påverkas negativt av den svaga svenska kronan. Vi fortsätter dock att sträva mot ännu bättre marginaler och har som målsättning att öka marginalen med 5 procentenheter över tid.

Det omstruktureringsprogram som tidigare kommunicerats och som sjösatts för att anpassa vår verksamhet till de nuvarande marknadsförutsättningarna har resulterat i en minskning av våra övriga externa kostnader med ca 26 procent och en minskning av personalkostnader med ca 22 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Vårt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) visade en positiv utveckling och uppgick till 381 TSEK, jämfört med -3 835 TSEK under samma period föregående år. Trots detta återstår ett fortsatt arbete att anpassa våra kostnader för att nå uthållig lönsamhet.

Likviditet att nyttja inklusive checkkredit i kvartalets utgång var 5 329 TSEK att jämföra mot kvartalets ingående balans om 12 909 TSEK. Vår styrelse och ledning arbetar aktivt med att optimera rörelsekapitalet och med koncernens finansieringsfrågor.

Blickar vi framåt så kommer det spännande nyheter i höst. Under september kommer vi lansera två nya produkter inom LOHILO-varumärket som vi tror mycket på. Den första är smaken Milk Chocolate och den andra är en ny innovativ produkt som vi kallar LOHILO Bite. LOHILO Bite är en rund glasskaka med chokladtäcke som har låga kalorier och högt proteininnehåll och som lanseras i två smaker Mint Chocolate och Salted Caramel. Vi ser fram emot att se hur dessa nyheter tas emot på marknaden!

Sammanfattningsvis visar detta kvartal att våra ansträngningar och anpassning av vår verksamhet börjar ge effekt och vi kan därmed också se flera klara förbättringar mot tidigare år. Vi är inte klara utan fortsätter oförtrutet att arbeta aktivt för att anpassa vår verksamhet och förbättra vår lönsamhet ytterligare.

Jag vill särskilt tacka alla våra medarbetare som gjort ett fantastiskt fint jobb med vår omställning och som delar min ambition och förhoppning om att Lohilo kommande år åter ska visa på lönsamhet och fin försäljningstillväxt. Därtill är jag tacksam för aktieägarnas stöd och förtroende i Lohilo och ser nu fram emot att se vad hösten har att bjuda på.

Växjö, augusti 2023

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

Omsättningen minskade under kvartalet med 20,5 procent. Minskningen av omsättningen för egna varumärken uppgick till 11,7 procent och distribuerade varumärken minskade med 36,5 procent under kvartalet.

Minskningen på den svenska marknaden för egna varumärken beror enligt våra bedömningar till stor del på inflationen, konjunkturen och en återhållsamhet på premiumprodukter.

Den minskade försäljningen av distribuerade varumärken beror på den tappade distributionen av Häagen-Dazs. Försäljning av Bubbies har däremot ökat med 208 procent i kvartalet och 59 procent i halvåret.

Exporten ökade med 66,6 procent under kvartalet och 36,9 procent i halvåret. Ökningen beror framför allt på en stark tillväxt i Finland och god utveckling i Holland, Danmark och Kina. Bearbetningen på exportområdet fortsätter och vi bedömer att vi kommer ha en fortsatt god utveckling inom exportområdet under 2023.

Andra kvartalet

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 17 726 TSEK (20 060). Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 33,2 procent (29,9). Bruttomarginalen är fortsatt under önskad nivå och har under kvartalet framförallt påverkats av valutakursförändringar i EUR och USD. Prishöjningar på råvaror och frakter kvarstår sedan tidigare på en relativt hög nivå. Indikationer finns att råvarukostnader kan minska framöver. Prisjusteringar är pågående inom olika produktsortiment och kundgrupper, men har en eftersläpning i tiden.

Övriga intäkter

Under posten övriga intäkter redovisas ordinarie intäkter för uthyrning av lokaler samt viss försäljning av inventarier. Elstöd har erhållits uppgående till 688 tkr.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till -21 042 TSEK (-27 886), fördelat på personalkostnader -6 797 TSEK (-8 678) och övriga externa kostnader -12 615 TSEK
(-16 990) samt avskrivningar – 1 631 TSEK (-2
 219). Minskningen av kostnader från föregående år är främst relaterad till de genomförda omstruktureringarna samt förändringarna i organisationen.

Personalkostnaderna har minskat med 21,7 procent mot jämförande kvartal och är en del av den förändrade försäljningsprocessen och logistikflödet.

Övriga kostnader har minskat med 25,8 procent mot jämförande kvartal. Kostnaderna har framförallt minskat relaterat till en förändrad försäljningsprocess, förändrat produktsortiment och förändrad logistik. Arbetet med att minska ineffektiva kostnader fortsätter inom framförallt två olika områden där företagets kapacitet i förhållande till nuvarande volymer är alldeles för stor. Det rör sig om företagets hyrda lagerfastighet och frysbilskapacitet. Besparingspotentialen är betydande och förhandlingar om övertagande av hyreskontrakt respektive försäljning av frysbilar pågår. Ett positivt utfall i detta arbete skulle kunna ge ytterligare besparingar på upp till 9 mkr om året from 2024.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -1 250 TSEK (-6 053). Rörelseresultatet påverkas framför allt av att vi inte når målen på omsättningssidan samt den allmänna kostnadsökningen på inköp påverkat av prisförändringar på råvaror, inkluderande valutor och transportkostnader.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 527 TSEK (-5 747). Förändringen i kassaflödet är till största delen hänförligt till det negativa resultatet samt förändringen i varulager och rörelsefordringar. Kassaflöde från investeringar uppgick till -35 TSEK (-26). Kassaflöde från finansierings­verksamheten uppgick till 1 517 TSEK (5 097) och är hänförligt till högre nyttjande av checkkrediten. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -2 045 TSEK (-676).


Resultat per aktie

Resultat per aktier uppgick till -0,10 kr (-0,29) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 22 329 899 aktier.

Första halvåret

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade under första halvåret med 23,3 procent. Egna varumärken minskade under perioden med 10,3 procent och distribuerade varumärken minskade med 47,3 procent under perioden. Rensat för den avslutade distributionen av Häagen-Dazs hade koncernen en tillväxt om 3,9% under första halvåret. Distribuerade varumärken hade en ökning på 128 procent rensat för Häagen-Dazs.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet för första halvåret uppgick till 29 752 TSEK (41 029). Bruttomarginalen minskade och uppgick till 30,8 procent (32,6).

Bruttomarginalen är under perioden lägre än föregående år till följd utav större lagerutförsäljning av utgående produkter och tidigare distribuerade varumärken i första kvartalet samt en svag krona som resulterat i högre inköpspriser.

Koncernens varuinköp sker framförallt i EUR och USD. Valutakursförändringen i EUR och USD har under perioden varit betydande. EUR har ökat från 11,17 vid ingången av perioden till 11,79 i utgången av perioden, en ökning med 5,5 procent. USD har ökat från 10,46 vid ingången av perioden till 10,85 i utgången av perioden, en ökning med 3,7 procent.

Övriga intäkter

Under posten övriga intäkter redovisas förutom intäkt avseende elstöd och förlikning, nedan beskriven under jämförelsestörande poster, ordinarie intäkter för uthyrning av lokaler, försäljning av råvaror och inventarier.

Kostnader

Rörelsekostnaderna under första halvåret uppgick till -40 335 TSEK (-57 148), fördelat på personalkostnader – 13 002 TSEK (-18 896) och övriga externa kostnader -24 068 TSEK
(-33 814) samt avskrivningar – 3 266 TSEK (-4 439). Kostnaderna har framförallt minskat relaterat till en förändrad försäljningsprocess, förändrat produktsortiment och förändrad logistik.

Elstödet är ansökt under det andra kvartalet. Beslutat och utbetalt i juli 2023.

Förlikning 2023 avser Food for progress, medan 2022 års förlikning avser Nick´s.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet under första halvåret uppgick till -7 349 TSEK (-5 570). Rensat för jämförelsestörande poster enligt ovan är rörelseresultatet i perioden -8 320 TSEK (-11 820).  Som beskrivs ovan har även den allmänna kostnadsökningen på inköp påverkat av prisförändringar på råvaror, valutor och transportkostnader haft en effekt på utfallet under perioden.

Kassaflöde

Kassaflöde under första halvåret från den löpande verksamheten uppgick till 788 TSEK (-15 649). Förändring i kassaflödet är till största delen hänförligt till periodens resultat och förändringen i rörelseskulder. Kassaflöde från investeringar uppgick till -95 TSEK (-26). Kassaflöde från finansierings­verksamheten uppgick till -1 577 TSEK (18 928) och är 

hänförligt till planenliga amorteringar. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till -884 TSEK (3 252).

Resultat per aktie

Resultat per aktier under första halvåret uppgick till -0,41 kr (-0,31) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 22 329 899 aktier.


Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2023 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 549 TSEK (4 064). Koncernen har räntebärande skulder till kreditinstitut om 23 089 TSEK (22 405) inkluderande en checkräkningskredit om 19 000 TSEK (26 000), varav moderbolaget 13 000 TSEK (20 000), som per den 30:e juni var utnyttjad med 8 360 TSEK (10 562).

Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 19,2 procent (42,9). Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 17 449 TSEK (50 463), motsvarande 0,78 (2,26) SEK per aktie. Styrelsen arbetar aktivt med koncernens finansieringsfrågor.

Anställda

Antalet anställda i Lohilo Foods koncernen vid periodens utgång uppgick till 32 (59) personer, varav 8 (18) är kvinnor.

Varumärken

Lohilo

Vårt flaggskepp bland egna varumärken som vi skapat själva och nu exporteras globalt. LOHILO föddes ur visionen att glassälskare skulle kunna njuta av fantastisk glass, med ett lika fantastiskt näringsinnehåll. Vi vet att våra kunder inte nöjer sig med glass som bara är nyttig. Det är därför vi skapade receptet för den godaste proteinglassen någonsin. LOHILO började som en av världens första proteinglassar och har nu utvecklats till ett varumärke som sträcker sig över flertalet produktsegment med samma, övergripande syfte; träning och hälsa med fokus på fantastisk smak och funktion.

Alvesta Glass

Alvestaglass är vår klassiska premiumglass. Sedan över 30 år tillbaka har vi skapat kvalitetsprodukter med en självklar plats i våra kunders frysar. Glassen och alla såser är gjorda från grunden - allt enligt vår glassmästares recept. Vi har ett brett utbud av olika smaker – så att alla kan hitta sin egen favorit. Självklart har vi inkluderat laktosfri och utan tillsatt socker glass i vårt sortiment, för att alla ska kunna njuta av vår goda glass.

Järna Glass

Vår noggrant tillverkade lyxglass med fantastisk smak. Järnaglass är ett hantverk som tillverkas med ett fåtal, väl utvalda ingredienser. Vi har nämligen tagit en tydlig ståndpunkt när det gäller överflödiga ingredienser, e-ämnen och tillsatt luft - för att den allra bästa glassen inte behöver det!  Vi förvärvade bolaget Järnaglass 2017, som ett naturligt steg i rätt riktning för att erbjuda det bästa till glassälskare.

Övrig information     

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna har inte förändrats sedan senast reviderade årsredovisningen 2022.

Operationella och finansiella risker

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan påverka försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är förändringar av materialpriser, valutakurser samt kundavtal.

Aktien

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 juni 2023 till 22 329 899.

Den största aktieägaren, som innehar mer än 10 procent av de utestående aktierna i bolaget är Richard Hertvig, 17,1 procent.

Bolaget har per rapportdatum fyra utestående optionsprogram.

Optionsprogrammet 2022/25:1 omfattar 255 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 8,30 SEK som löper ut 2025-07-30.

Optionsprogrammet 2022/25:2 omfattar 135 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 8,30 SEK som löper ut 2025-07-30.

Optionsprogrammet 2023/25:1 omfattar 200 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,70 SEK som löper ut 2026-05-31.

Optionsprogrammet 2023/25:2 omfattar 540 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,70 SEK som löper ut 2026-05-31.

Om samtliga teckningsoptioner utställda per 2023-08-30 utnyttjas för nyteckning av 1 130 000 aktier kan utspädningseffekten uppgå till cirka 5,1 procent beräknat enligt antal emitterade aktier/totalt antal aktier efter emission.

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Växjö den 30:e augusti 2023

Hans Jacobsson                                                            Jonas Hamrén Berggren

Styrelseordförande                                                        Styrelseledamot

Richard Hertvig                                                              Therese Lundstedt

Styrelseledamot och                                                     Styrelseledamot               
verkställande direktör

Finansiell kalender

24 november 2023: Delårsrapport Q3 2023 publiceras

28 februari 2024: Delårsrapport Q4 2023 publiceras

24 maj 2024: Delårsrapport Q1 2024 publiceras

31 maj 2024: Årsstämma

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: [email protected], tel: +46 70 88 69 444

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl. 07.30 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass och Bubbies.  

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, [email protected] respektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified Adviser.

Lohilo Foods AB (publ)

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: [email protected]

Richard Hertvig
VD och Koncernchef
[email protected]
Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lohilo Foods AB
Lohilo Foods is a producer of high protein ice-cream products. The Company's products include functional drinks, functional food, ice cream, fitness clothing, fitness and sport equipments, and accessories....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More