Follow

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ) den 9 januari 2023

09 January 2023 - 15:25

LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har den 9 januari 2023 hållit extra bolagstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 16 december 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 841 208,92 kronor genom en nyemission av högst 34 739 791 aktier.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 18 januari 2023. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 48,6 miljoner kronor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning (övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 567 857,105 kronor genom nyemission av högst 10 714 285 aktier. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital (s.k. övertilldelningsoption).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för ersättning till garanter

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om nyemission av aktier till garanter i företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 189 891,421 kronor genom nyemission av högst 3 582 857 aktier till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utge ersättning till sådana garanter i företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier.

Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://liddspharma.com/sv/bolagsstyrning/

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lidds AB
Lidds is a Swedish pharmaceutical company developing innovative pharmaceutical products based on medical need and its proprietary drug delivery technology....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More