Follow

LIDDS offentliggör tilläggsprospekt

20 January 2023 - 14:30

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg (”Tilläggsprospektet”) till det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes den 17 januari 2023 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att LIDDS uppmärksammat ett sakfel på sida 43 i Prospektet avseende tabellen över teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Där anges att Galba Holding AB ingått ett garantiåtagande uppgående till 1 050 000 SEK. Korrekt är att beloppet avser en teckningsförbindelse. Tabellen justeras så att 1 050 000 SEK adderas under Teckningsförbindelse vid Galba Holding AB och beloppet 1 050 000 SEK tas bort från Garantiåtagande. Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.liddspharma.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Tilläggsprospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 24 januari 2023.

Återkallelse ska meddelas till Erik Penser Bank AB, ämne: LIDDS, e-post: [email protected]. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Erik Penser Bank. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lidds AB
Lidds is a Swedish pharmaceutical company developing innovative pharmaceutical products based on medical need and its proprietary drug delivery technology....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More