Follow

LIDDS offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

17 January 2023 - 15:40

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

UPPSALA, SVERIGE - Styrelsen i LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 16 december 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 17 januari 2023, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.liddspharma.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i LIDDS erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 januari 2023
  • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
  • Teckningskursen är 1,40 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 23 januari – 1 februari 2023
  • Teckningsperioden löper under perioden 23 januari – 6 februari 2023

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 95,7 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare samt externa parter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen, vid ett övertecknat erbjudande, komma att besluta om en utökning av erbjudandet om upp till 15,0 MSEK. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LIDDS i samband med nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lidds AB
Lidds is a Swedish pharmaceutical company developing innovative pharmaceutical products based on medical need and its proprietary drug delivery technology....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More