Follow

Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion

30 May 2017 - 13:10

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 23,39 Mkr och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 23,39 Mkr och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Emissionen, som beslutades av styrelsen 2017-05-29, sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje fyra befintliga aktier oavsett aktieslag kan en nya B-aktie tecknas. Emissionskursen är 5,90 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2017-06-07. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är därmed 2017-06-02. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckning sker mellan 2017-06-09 och 2017-06-26.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2017-06-09 och 2017-06-21. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast 2017-06-26 eller säljas senast 2017-06-21 för att inte förfalla. Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Aktietorget från och med 2017-06-09 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen förväntas ske i mitten av juli 2017.

Totalt omfattar emissionen högst 3.964.198 nya B-aktier och tillför vid full teckning Bolaget 23.388.768,20 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,6 Mkr. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 443.990,20 Euro. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till högst 19.820.990 st varav 19.740.990 B-aktier.

Syftet med den förestående nyemissionen är att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att kvitta skulder om ca 0,91 MEUR. Skulderna som kvittas avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2016.

Investeringsmemorandum beräknas kunna offentliggöras omkring den 2 juni 2017. Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se.

Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017. 

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More