Follow

Genomför företrädesemission om 22,8 Mkr för fortsatt expansion

13 May 2015 - 11:36

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 22,8 Mkr och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Emissionen, som beslutades av styrelsen 2015-05-13, sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje fyra befintliga aktier oavsett aktieslag kan en nya B-aktie tecknas. Emissionskursen är 7,20 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Teckningsförbindelser motsvarande ca 43 procent av emissionsbeloppet har erhållits från befintliga aktieägare.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2015-05-21. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är därmed 2015-05-19. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckning sker mellan 2015-05-25 och 2015-06-08.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2015-05-25 och 2015-06-04. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast 2015-06-08 eller säljas senast 2015-06-04 för att inte förfalla. Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Aktietorget från och med 2015-05-25 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen förväntas ske i mitten av juni 2015.

Totalt omfattar emissionen högst 3.171.358 nya B-aktier och tillför vid full teckning Bolaget 22.833.777,60 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,6 Mkr. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 355.202,70 Euro. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till högst 15.856.792, varav 15.776.792 B-aktier.

Investeringsmemorandum beräknas kunna offentliggöras omkring den 22 maj 2015. Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se.

Emissionsinstitut i samband med emissionen är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Zetterström, VD

+46 735 44 97 30

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More