Follow

Delårsrapport jan-sept. 2020

20 November 2020 - 11:00
 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 13.426,5(0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,689 (0,604 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,045 (0,464 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.261 * (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 521.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 245,9 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-446,9 (-806,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.271,5 (0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 922,0 (9.523,4) (0) TEUR

Delårsrapport jan-sept. 2020

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 13.426,5(0) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,689 (0,604 ) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,045 (0,464 ) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 4.261 * (0) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 521.000* (0) kubikmeter
 • Omsättningen var 245,9 (15,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var-446,9 (-806,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.271,5 (0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 922,0 (9.523,4) (0) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

*Uppgifter angivna inklusive 408 hektar med 49.500 m3 virkesförråd av innehavet där slutavräkning av transaktionen pågår.

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 4.261 (0) hektar. Av dessa var 2.591 (0) skog och 1.670 (2.554) annan mark inklusive 1.203 (0) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 521.000 (0) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Den angivna innehaven inkluderar 407 hektar skogsmark med ca. 49.500 m3 virkesförråd som bolaget ännu inte slutfört köp av. Registreringen av fastigheterna som planerades att slutföras under juni har senarelagts till den 29 oktober p.g.a. av byråkratiska skäl orsakade av coronapandemin. Avstyckningen av jordbruksmark har genomförts och dokumentation för registrering har lämnats in till Lantmäteriet. Bolaget har säkrat köpet med förskottsdeposition.

På de sammanlagt 4.261 hektar som bolaget ägde eller hade under slutförande av förvärv vid utgång av denna period, uppskattas virkesförrådet till ca.521.000 m3. Av dessa är ca. 173.500 m3 omedelbart avverkningsbara. Inom 10 år beräknar bolagsledningen att 238.000 m3 kan avverkas. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 198 m3 växande skog per hektar skogsmark. Detta är 60 m3 per hektar mer än i den portfölj som avyttrades till SCA förra året. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA (G36), I (G32) och II (G28). På endast 0,6 % av bolagets innehav är skötselåtgärder förbjudna p.g.a.  naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)

Under det tredje kvartalet har sammanlagt ca 0,48 MEUR investerats i 5 enskilda fastigheter om 131 hektar med ett virkesförråd om ca 19.500 kubikmeter förvärvats. Av dessa är ca 3.400 kubikmeter omedelbart avverkningsbara samt 7.200 kubikmeter avverkningsbara inom de kommande 10 åren. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca 180 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolagets ledning har bedömt att det fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar att lämna den lettiska marknaden.

 

(Bild på nyligen förvärvad fastighet som köptes under tredje kvartalet och som består av sammanlagt 51,3 hektar av vilka 20,7 hektar är jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till 4.707 m3 av vilka ca. 1.000 m3 är direkt avverkningsbara. Bolaget har förvärvat fastigheten för 130 TEUR och har en överenskommelse om att avyttra jordbruksmarken till en lokal lantbrukare för 52 TEUR.

Bolaget sålde 193,4 hektar jordbruksmark för 386,8 TEUR till ett lettiskt lantbruksföretag. I samband med försäljningen har bolaget beviljat köparen ett femtonårigt annuitetslån som skall ge en årlig avkastning motsvarande 9,41 %. LFC säkerställer lånet genom botteninteckningar i de sålda fastigheterna. Köparen kommer, enligt köpeavtalet, att investera ca. 800 EUR per hektar i markförbättrande åtgärder. Dessutom har bolaget sålt en 2,3 hektar stor gård avstyckad från en tidigare förvärvad fastighet. Gården såldes  med en vinst på 75,7 TEUR.  Ursprungsfastigheten, som är på 65,5 hektar med ett virkesförråd på 16 503 m3, köptes för 250 TEUR i oktober 2019.

Dessa försäljningar genomfördes inom de tidigare antagna ramarna för att effektivisera bolagets tillgångsbas med fokus på skogsbruk samt att genomföra aktiva tillgångsförvaltningsåtgärder med målsättning att skapa värde för aktieägarna.

Avverkning och röjning

Under det tredje kvartalet har bolaget avverkat 3.688 kubikmeter, vilket bara är en del av årets planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Detta berodde på en stark nedgång i efterfrågan på virke och massaved under det första halvåret orsakad av coronaviruspandemin. Det genomsnittliga avverkningspriset var 34 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 125 TEUR. Bolaget har inte röjt eller genomfört plantering under det tredje kvartalet.

Omsättning och resultat

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 142,2 (0,2) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för de första nio månaderna har varit 245,9 (15,6) TEUR. Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras med juridiska kostnader relaterade till skiljedomen med Fredrik Zetterström och en uppgörelse med tidigare ordförande Ted Alvenius som motsvarar 339 TEUR. Dessa var engångskostnader i samband med historiska åtaganden gällande vinstdelning. Som en konsekvens var det operativa rörelseresultatet negativt med - 446,9 (806) TEUR för de nio månaderna. Däremot var det operativa resultatet 51,7 (-50,1) TEUR för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var 233,8 (-50,1) TEUR av vilket utgjorde reavinst från försäljning av fastigheter 182,1 TEUR. Under de nio månaderna var årets resultat 922,0 (9.523,4) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 13.426 (0) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 september 2020. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen följer hur marknaden utvecklas för virke och massaved.

I september återhämtade sig efterfrågan på barrtimmer tillräckligt för att priset för större diameter skulle uppnå nivån där det var i början av 2019, nämligen 86-90 EUR per kubikmeter. Bolagsledningen observerade en kraftig  ökning av priset för björkrundvirke avsett för tillverkning av faner. Ökningen motsvarade 19 %. Priset i april var 55-60 EUR per kubikmeter, och redan i september hade det stigit till 75-80 EUR per kubikmeter beroende på region. Det beror på att exporten av fanér och limmad träskiva ökade med hela 17 % gentemot förra året i juni och juli.

Det var fortsatt minskning av efterfrågan på barrmassaved. I maj månad minskade efterfrågan på barrmassaved och som konsekvens även priset ordentligt.  Ett antal av de största aktörerna drog ned på inköpen av sådan massaved. Detta beror på att efterfrågan på grafiskt papper och finkartong minskade med 6,9 % under det första kvartalet enligt de största producenterna – SCA, UPM, Stora Enso osv. Därtill finns det fortfarande överskott på barrvirke som följd av granbarkborreangrepp i Centraleuropa.  Däremot steg efterfrågan på björkmassaved i i slutet av september och det förväntas ge stigande priser för detta sortiment.

Även efterfrågan på barr- och lövvirke som används till produktion av lastpallar växte under det tredje kvartalet.

De pågående oroligheterna i Belarus kommer att påverka exporten av timmer och massaved samt tillverkade träprodukter motsvarande 15,7 miljoner kubikmeter genom att EU med stor sannolikhet kommer att sanktionera sådan export om bolagen ägs av den vitryska staten eller människor bland president Lukasjenkos närstående. I ett sådant fall kommer påverkan mest i sådana sektorer som lövmassaved, biobränsle (flis) och i viss mån även barrtimmer. Det kan resultera i ytterligare prishöjning för råvara på marknaden runt Östersjön.

Allt detta signalerar, att virkesmarknaden kommer att återhämta sig i viss mån. Däremot har de bolag som avverkar skog haft  minskat kassaflöde. Detta innebär, att de kommer att söka likviditet genom försäljningar av sina skogsportföljer. LFC ser detta som en möjlighet att förvärva skogsportföljer till förmånligt pris.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har slutfört köpet av samtliga aktier av Latfolde AB den 30 oktober. Köpeskillingen uppgick till 2 050 000 Euro. Köpet omfattar samtliga aktier i Latfolde AB. Latfolde AB är 100 % ägaren i det lettiska dotterbolaget Latfolde One SIA. Latfolde One SIA tillgångar består av sammanlagt 961 hektar. Av dessa är 706 skog och 149 hektar jordbruksmark samt 106 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca. 105 000 kubikmeter. Många av de fastigheter som bolaget kommer att äga efter köpet gränsar eller ligger nära fastigheter som LFC redan äger. Latvian Forest Company AB (publ.) undertecknade villkorat köpeavtal avseende köpet av samtliga aktier av Latfolde AB den 18 september, 2020. I samband med förvärvet har bolaget lånat 19 MSEK på marknadsmässiga villkor från två Latvian Forest Company AB’s aktieägarna för att finansiera köpet.

Bolaget har enligt styrelsebeslut upptagit ett lån motsvarande 1,1 mEUR från Swedbank i Lettland. Lånen förfaller i sin helhet om fem år och har amorteringstakt på 27 500 EUR om året. Lånen upptogs på marknadsmässig räntesats som bolaget kan inte avslöja enligt sekretesskrav från banken. Lånen skall användas för att finansiera fortsatt expansion. Verksamheten anses tillräckligt etablerad och kassaflödena tillräckligt förutsägbara för att detta ska kunna vara en del av den sammanlagda finansieringen. Målet är att över tid ha en belåningsgrad om högst ca 20 procent av de samlade tillgångarna. Detta för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Den 6 november har slutförts det tidigare nämnda köpet av 407 hektar skogsmark med ca. 49.500 m3 genom registrering på det lettiska lanmäteriet. Registreringen av fastigheterna som var planerad att slutföras under juni men hade senarelagts till av byråkratiska skäl orsakade av coronapandemin. Bolaget hade påbörjat avstyckningen av jordbruksmark för ett år sedan. Bolaget hade säkrat köpet med förskottsdeposition. Fastigheterna ligger runt Koknese region i Livland.

(Exempel på skogsfastighet från Latfoldeportföljen)

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2020 är planerad att offentliggöras den 22 februari 2021.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2020-10-20

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR
YTD 2020 YTD 2019 Q3 2020 Q3 2019 Helår 2019
Nettoomsättning 242.9 15.6 142.2 0.0 25.8
Övriga intäkter 3.0 0.4 0.0 0.2 1.5
Summa intäkter 245.9 16.0 142.2 0.2 27.3
Råvaror och förnödenheter -106.4 -42.1 0.0 0.0
Övriga externa kostnader -543.9 -820.7 -10.7 -48.4 -1 065.9
Personalkostnader -35.3 -1.9 -35.3 -1.9 -315.7
Avskrivningar och nedskrivningar -7.2 -2.4 0.0 -2.1
Operativt rörelseresultat -446.9 -806.6 51.7 -50.1 -1 356.4
Reavinster fastighetsförsäljningar 182.1 0.0 182.1 0.0 0.0
Rörelseresultat -264.8 -806.6 233.8 -50.1 -1 356.4
Finansiella intäkter 0.0 10 890.7 0.0 0.8 1 345.6
Finansiella kostnader -78.6 -560.7 0.4 -153.9 -483.2
Finansnetto -78.6 10 330.0 0.4 -153.1 862.4
Värdeförändring skog 1 271.5 0.0 190.8 0.0 1 312.9
Resultat före skatt 928.1 9 523.4 425.0 -203.2 818.9
Aktuell skatt -6.1 - -1.3 - -2.9
Uppskjutna skatter 0.0 - 0.0 - 0.0
ÅRETS RESULTAT 922.0 9 523.4 423.7 -203.2 816.0
AKTIEDATA 30.09.2020 30.09.2019 31.12.2019
Genomsnittligt antal aktier 20 511 061 20 511 061 20 511 061
Antal aktier 20 511 061 20 511 061 20 511 061
Resultat per aktie, euro 0.045 0.464 0.040
Eget kapital per aktie, euro 0.689 0.604 0.640
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro -0,048 -0.025 0.033
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1 januari 2019 2 297.3 11 764.8 9 417.3 23 479.5
Periodens resultat - - 816.0 816.0
Omföring av överkursfond - -11 764.9 11 764.9 0
Utdelning till aktieägare - - -11 076.0 -11 076.0
Eget kapital 31 december 2019 2 297.3 0 10 922.2 13 219.5
Eget kapital 1 januari 2020 2 297.3 0 10 922.2 13 219.5
Periodens resultat 922.0 922.0
Eget kapital 30 september 2020 2 297.3 0 11 844.2 14 141.5
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR 30.09.2020 30.09.2019  31.12.2019
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark 4 063.6 - 5 505.1
Biologiska tillgångar, växande skog 8 435.4 - 3 155.2
Nyttjanderättigheter 8.1 - 15.3
Långfristig fordran 386.8 - -
Depositioner 532.3 216.9 119.8
Summa anläggningstillgångar 13 426.2 216.9 8 795.4
Kundfordringar 24.2 - 9.8
Kortfristiga fordringar 31.1 7.2 29.3
Likvida medel 909.0 12 190.9 4 956.2
Summa omsättningstillgångar 964.3 12 198.1 4 995.3
SUMMA TILLGÅNGAR 14 390.5 12 415.0 13 790.7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 141.5 12 382.4 13 219.5
Avsättningar nyttjanderättigheter 8.1 - 443.7
Leverantörsskulder 39.4 14.0 59.4
Övriga skulder, ej räntebärande 13.1 2.3 6.3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 188.4 16.3 61.8
Summa skulder 240.9 32.6 127.5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 390.5 12 415.0 13 790.7
Ställda säkerheter 0.00 0.00 0.00
Soliditet 98.3% 99.7% 95.9%
Skuldsättningsättningsgrad 0.02 0.00 0.01
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 30.09.2020 30.09.2019 Helår 2019
Rörelseresultat -264.8 -806.6 -1 356.4
Justeringsposter:
 - Avskrivningar anläggningstillgångar 7.2 0.0 2.1
 - Erhållna räntor - 87.2 1 345.6
- Betalda räntor -0.2 -12.8 -21.5
Realiserade valutaförändringar - -8.3 -8.5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -257.8 -740.5 -38.7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -731.3 227.7 714.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -989.1 -512.8 675.4
Investeringsverksamheten
Försäljning/Inköp av mark +/- -1 084.7 1 259.0 2 596.9
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- -1 095.7 7 890.2 14 629.7
Försäljning/Inköp maskiner och inventarier +/- - 16 472.0 0.8
Ökning av långfristiga fordringar -386.8 0.8 -
Erhållna depositioner -412.5 - -114.5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 979.7 25 622.0 17 112.9
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägarna - -11 076.0 -11 076.0
Förändring av lån - -1 758.8 -1 758.8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0.0 -12 834.8 -12 834.8
ÅRETS KASSAFLÖDE -3 968.8 12 274.4 4 953.5
Likvida medel vid årets ingång 4 956.2 455.9 455.9
Valutaförändring i likvida medel -78.4 -539.4 -453.2
Årets kassaflöde enligt ovan -3 968.8 12 274.4 4 953.5
Likvida medel vid periodens utgång 909.0 12 190.9 4 956.2
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR YTD 2020 YTD 2019 Q3 2020 Q3 2019 Helår 2019
Nettoomsättning 3.0 16.0 - 16.3 15.9
Övriga externa kostnader -488.5 -821.0 -45.3 -539.4 -1 032.0
Personalkostnader - - - - -311.0
Rörelseresultat -485.5 -805.0 -45.3 -523.1 -1 327.1
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 24.4 10 890.7 5.3 79.0 10 901.6
Finansiella kostnader -78.6 -560.0 0.4 -175.5 -483.2
Finansnetto -54.2 10 330.7 5.7 -96.5 10 418.4
PERIODENS RESULTAT -539.7 9 525.7 -39.6 -619.6 9 091.3
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR 30.09.2020 30.09.2019  31.12.2020
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 7 962.8 2.9 2.9
Fordran koncernföretag 2 426.9 260.6 7 571.5
Depositioner 312.8 5.1 5.3
Summa anläggningstillgångar 10 702.5 268.6 7 579.7
Kortfristiga fordringar) 13.2 7.2 15.1
Kassa och bank 736.3 12 140.5 4 812.3
Summa omsättningstillgångar 749.5 12 147.7 4 827.4
SUMMA TILLGÅNGAR 11 452.0 12 416.3 12 407.1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11 410.6 12 384.7 11 950.3
Räntebärande kortfristiga skulder - - -
Övriga skulder 25.5 15.7 10.4
Upplupna kostnader 15.9 15.9 446.4
Summa skulder 41.4 31.6 456.8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 452.0 12 416.3 12 407.1
Soliditet 99.6% 99.7% 96.3%
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 30.09.2020 30.09.2019 Helår 2019
Rörelseresultat -485.5 -804.9 -1 327.1
Justeringsposter:
 - Erhållna räntor 24.4 87.2 98.1
 - Reavinst vid försäljning andelar i dotterföretag
 - Erlagda räntor -0.2 -12.2 -21.5
 - Realiserade valutaförändringar -8.3 -8.5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -461.3 -738.2 -1 259.0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -413.5 -2.5 414.8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -874.8 -740.7 -844.2
Investeringsverksamheten
Depositioner -307.5
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- -7 959.9 16 874.5 16 874.5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 267.4 16 874.5 16 874.5
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägarna - -11076 -11 076.0
Minskning/Ökning fordran koncernbolag +/- 5 144.6 7 379.1 68.2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 144.6 -3 696.9 -11 007.8
ÅRETS KASSAFLÖDE -3 997.6 12 436.9 5 022.5
Likvida medel vid årets ingång 4 812.3 243.0 243.0
Valutaförändring i likvida medel -3 997.6 12 436.9 5 022.5
Årets kassaflöde enligt ovan -78.4 -539.4 -453.2
Likvida medel vid periodens utgång 736.3 12 140.5 4 812.3
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1 januari 2019 2 297.3 11 764.8 -127,2 13 935,0
Periodens resultat - - 9 091,3 9 091,3
Omföring av överkursfond - -11 764.9 11 764.9 0
Utdelning till aktieägare - - -11 076.0 -11 076.0
Eget kapital 31 december 2019 2 297.3 0 9 653,0 11 950,3
Eget kapital 1 januari 2020 2 297.3 0 9 653,0 11 950,3
Periodens resultat -539,7 -539,7
Eget kapital 30 september 2020 2 297.3 0 9 113,3 11 410,6
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More