Follow

Bokslutskommuniké 2020

17 February 2021 - 11:00

Perioden januari-december 2020

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 16.400,9 (8.660) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,7 (0,645) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 5.423 (3.816) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 611.000 (332.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 259,6 (25,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -605,2 (-1.356,4) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.722,6 (1.312,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.142,5 (816,0) TEUR

Bokslutskommuniké 2020

Perioden januari-december 2020

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 16.400,9 (8.660) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,7 (0,645) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 5.423 (3.816) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 611.000 (332.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 259,6 (25,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -605,2 (-1.356,4) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 1.722,6 (1.312,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.142,5 (816,0) TEUR

Perioden oktober-december 2020

 • Omsättningen uppgick till 13,7 (10,1) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -158,3 (-130,7) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 451,1 (1.312,9) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 220,5 (1.265,5) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt börsnoterat bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är delägare i flertalet fastigheter får aktieägare en god riskspridning.

Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massavedmarknaden runt on Östersjön. Detta skapar möjlighet för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på

Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.

Status och fastighetsinnehav

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 5.423 (3.816) hektar. Av dessa var 3.734 (2.074) skog och 1.319 (1.292) hektar jordbruksmark samt 370 (449) hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 611.000 (332.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2020 har sammanlagt ca. 6.782 TEUR investerats i 2.015 hektar med ett virkesförråd om ca 320.000 kubikmeter förvärvats. Under perioden okt-dec har sammanlagt 1.162 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 150.000 kubikmeter förvärvats. Det genomsnittliga virkesförrådet var 175 kubikmeter per hektar skogsmark. Jämförelsevis var det 126 kubikmeter per hektar skogsmark vid försäljningen till SCA. Det genomsnittliga förvärvspriset var ca. 21 EUR per kubikmeter under 2020.

 

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)

Under fjärde kvartalet har bolaget slutfört köpet av samtliga aktier i Latfolde AB. Köpeskillingen var 675 TEUR och det sammanlagda tillgångsvärdet motsvarande 2.050 TEUR. Latfolde AB är 100 % ägare i det lettiska dotterbolaget Latfolde One SIA. Latfolde One SIA tillgångar består av sammanlagt 961 hektar. Av dessa är 706 skog och 149 hektar jordbruksmark samt 106 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca. 105 000 kubikmeter. Många av de fastigheter som bolaget kommer att äga efter köpet gränsar till eller ligger nära fastigheter som LFC redan äger sedan tidigare.

(Karta över fastighetsinnehaven innan och efter förvärvet av Latfolde One SIA i närheten av Rezekne)

Den 6 november slutfördes köpet av 407 hektar skogsmark med ca. 49.500 m3 genom registrering hos det lettiska lantmäteriet. Registreringen av fastigheterna som var planerad att slutföras under juni men hade senarelagts av byråkratiska skäl orsakade av coronapandemin. Bolaget hade påbörjat avstyckningen av jordbruksmarken ett år tidigareoch säkrat köpet med en deposition. Fastigheterna ligger runt Koknese regionen i Livland.

Latvian Forest ledning har fortsatt att effektivisera användningsområdet för olika jordbruksmarktyper. Av de

1.319 hektaren jordbruksmark har bolaget hyrt ut 697 hektar till lokala lantbrukare med en årlig inkomst på 63 TEUR. Bolaget har inlett försäljning 592 hektar av den produktiva jordbruksmarken till lettiska lantbrukare. Med hänsyn till bolagets strategi och styrelsens beslut att avyttra jordbruksmark har bolaget genomfört en försäljning av 193,4 hektar jordbruksmark för 386,8 TEUR till ett lettiskt lantbruksföretag under 2020. Köpeskilling motsvarar

2.000 EUR per hektar.

Bolaget har planterat 98.710 gran- och 5.000 ekplantor på sammanlagt 54,35 hektar under 2020. Det behöver endast röjas ytterligare 15 hektar vilket beror på att bolaget har ett begränsat antal hektar ung skog. Latvian Forest har inte genomfört några avverkningar och röjningar under fjärde kvartalet. Under 2020 har bolaget röjt 13,72 hektar.

Tillsammans med inhyrda skogsförvaltare har bolagsledningen formulerat målet för skogsskötseln under 2021. Bland annat planerar Latvian Forest att genomföra avverkningar motsvarande 35 000 m3 om gynsamma förutsättningar råder på virkesmarknaden. Bolaget har lagt upp planer för 2021 att plantera 200 hektar med sammanlagt 400.000 granplantor.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 13,7 (10,1) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för året uppgick till 259,6 (27,3) TEUR. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras av juridiska kostnader relaterade till skiljedomen med Fredrik Zetterström och en uppgörelse med tidigare ordförande Ted Alvenius som motsvarar 339 TEUR. Dessa var engångskostnader i samband med historiska åtaganden gällande vinstdelning. Som en konsekvens var det operativa rörelseresultatet negativt -605,2 (-1.356,4) TEUR för 2020. Det operativa resultatet var -158,3 (-130,7) TEUR för det fjärde kvartalet. Kostnadsökningen beror på juridiska kostnader relaterade till förvärv av Latfolde AB. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var -210,2 (-130,7) TEUR vilket huvudsakligen utgörs av reavinst från försäljning av fastigheter 182,1 TEUR. Under fjärde kvartalet blev resultatet 220,5 (1.265,5) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 16.743,6(8.795,4) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter. Värdet på växande skog har beräknats genom att diskontera kassaflödet i en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %). Den genomsnittliga nettoinkomsten från försäljning av rotposter är satt till 23 EUR per kubikmeter.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Latvian Forest Company har reglerat alla tidigare utestående tvister med den tidigare styrelseordföranden och

verkställande direktören.

Finansiering

Styrelsen har efter synpunkter från aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering, i form av nyemissioner, primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Det hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

I oktober 2020 har Bolaget enligt styrelsens beslut upptagit ett lån motsvarande 1,1 MEUR från Swedbank i Lettland. Lånen förfaller i sin helhet om fem år och har amorteringstakt på 27 500 EUR om året. Lånen upptogs till marknadsmässig ränta. Lånen ska användas för att finansiera fortsatt expansion. Styrelsen anser att verksamheten är tillräckligt etablerad och kassaflödena tillräckligt förutsägbara för att detta ska räknas som en del av den sammanlagda finansieringen. Målet är, att över tid ha en belåningsgrad om högst cirka 20 procent av de samlade tillgångarna för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Bolaget har lånat 19 MSEK på marknadsmässiga villkor från två av Latvian Forests aktieägare för att finansiera

köpet av samtliga aktier i Latfolde AB. Lånen förfaller i sin helhet den 30 mars 2022.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,7 (0,645) EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2 297 307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B- aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 EUR (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna ca. 50% av kapitalet i Latvian Forest.

Virkes- och skogsfastighetsmarknaden

Det lettiska jordbruksministeriet publicerar årligen ett informationsblad för det kommande året som är baserat på data från året före beträffande den lettiska skogsindustrin. Kort sammanfattat har Lettland 3,412 miljoner hektar skogsmark vilket motsvarar 53 % av hela landets yta. Skogsindustrin motsvarar 5,1 % av Lettlands BNP och hela 21 % av landets årliga export. Den sammanlagda virkesvolymen motsvarar 682 miljoner kubikmeter

vilket är nästan fyra gånger mer skog än det var år 1935 eller 1,6 gånger mer än år 1988. Det dominerande trädslaget i privatägda skogar är björk 37 %, tall 22 % och gran 15 %. I de statligt ägda skogarna dominerar tall med 47 %. Ägandet av skogsmark fördelas så att staten har 49 % och de privata skogsägarna 51 %.

Enligt informationsblad röjdes 67.900 hektar under förra året vilket är något mindre än tidigare.Tidigare röjdes det mera i de statliga skogarna.De senaste fem åren röjs det dock lika många hektar i privata och statliga skogar. Årligen planteras 17.000 hektar i Lettland med fokus på gran och tal. Under 2020 har det planterats tall på 6.447 hektar och gran på 8.627 hektar. En viktig parameter som har blivit särskilt aktuell under de senaste åren är att de lettiska skogarna binder 700.000 miljoner ton koldioxid.

Under 2020 har virkespriserna sjunkit väsentligt till följd av en minskad efterfrågan på grund av COVID-pandemin. Det framgår att den samlade trävaruexporten har minskat med 4,3 % under elva månader 2020 jämfört med samma period 2019 enligt den statistiska redogörelse som det lettiska skogsdepartementet publicerat. Detta motsvarar 2,34 miljarder EUR. Särskild stor nedgång har setts inom export av virke och massaved. Inom detta segment har volymen minskat med 21,6 % till 2,6 miljoner kubikmeter från 3,3 miljoner m3 förra året. Det totala exportvärdet har minskat med 34,1 % från 217 mEUR till 142 mEUR under de första elva månaderna och virkesexporten nästan halverades. vilket inte återspeglades i den genomsnittliga prisnivån. Detta kan förklaras av att marknaden under det första halvåret stod stilla inom segment.

Inom färdigförädlat virke har expor volymen minskat med 4,5 % från 3,2 miljoner kubikmeter till 3,1 miljoner kubikmeter med en prisnedgång ca. 5 % som följd. Inom energiskog har volymen gått ned med 2,7 % samtidigt som exportvärdet inte har förändrats. Det beror på att de faktiska priserna per kubikmeter har stigit.

Intresset bland investerare i skogstillgångar i Lettland har varit rekordstarkt under 2020. Ledningen för Latvian Forest bedömer emellertid marknaden för förvärv av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer som fortsatt gynnsam. Det finns för Latvian Forest flera källor för inköp av fastigheter med fördelaktiga egenskaper:

 • Många av de lokala skogsavverkningsbolagen har drabbats av likviditetsbrist. Detta kan leda till ett ökat

behov att avyttra avverkningsrätter i syfte att frigöra medel till anskaffning av nya fastigheter.

 • Likviditetsbrist drabbar även privatpersoner som i ett läge med lägre virkespriser börjat sälja fastigheter istället för att genomföra avverkningarna själva.
 • Det finns en planerad administrativ reform med avsikt att slå samman landets mindre kommuner till större administrativa enheter. Detta förväntas resultera i att flertalet lettiska kommuner säljer ut sina fastighetsinnehav innan sammanslagningen.

Utöver ovan nämnda faktorer ser vi att en del av de mindre skandinaviska skogsägarna av olika skäl undersöker möjligheterna att sälja sina fastighetsinnehav. Två av de huvudsakliga skälen till försäljning är (1) ökande administrativa driftskostnader relaterat till skogsägande på den utländska marknaden och (2) ett generationsskifte där den nya generationen inte längre vill satsa på att äga utländsk skog som tillgångsklass. Ett exempel på detta är förvärvet av Latfolde AB. Latvian Forest utvärderar fortfarande att förvärva sådana tillgångar genom att betala delvis med likvida medel och delvis genom att emittera nya aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har tecknat ett köpeavtal med ett lokalt jordbruks- och energibolag om att förvärva 82,79 hektar skogsmark i närheten av Sigulda och Belava på 12.000 kubikmeters virkesvolym. Affären planeras bli slutförd under tredje kvartalet 2021 efter att bolaget genomfört avstyckning av jordbruksmark. Bolaget har betalat 26 TEUR i förskottsdeposition.

(Bild på skog i en av fastigheterna, Sigulda portföljen)

Transaktioner med närstående

Moderföretaget har under året fått marknadsmässig ränta på sina mellanhavanden med dotterföretag.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden jan-mar 2021 är planerad att offentliggöras den 24 maj 2021.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2021. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2021. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt men senast i samband med kallelse till årsstämma.

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2020. Värdet beräknas genom att diskontera ett 100-årigt kassaflöde från biologiska anläggningstillgångar (skog) till en ränta av 7,25 % (7,25 %). Se även avsnittet ”Omsättning och resultat”.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för

2019, not 20.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2020-02-18

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Aleksandrs Tralmaks, VD [email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENSRESULTATRÄKNING (TEUR) YTD 2020 YTD 2019 Q4 2020 Q4 2019
Nettoomsättning 259.6 25.8 16.7 10.2
Övriga intäkter 0.0 1.5 -3.0 -0.1
Summa intäkter 259.6 27.3 13.7 10.1
Råvaror och förnödenheter -185.5 0.0 -79.1 0.0
Övriga externa kostnader -593.5 -1 065.9 -49.6 -136.1
Personalkostnader -76.2 -315.7 -40.9 -4.7
Avskrivningar och nedskrivningar -9.6 -2.1 -2.4 0.0
Operativt rörelseresultat -605.2 -1 356.4 -158.3 -130.7
Reavinster fastighetsförsäljningar 130.2 0.0 -51.9 0.0
Rörelseresultat -475.0 -1 356.4 -210.2 -130.7
Finansiella intäkter 45.7 1 345.6 45.7 -0.6
Finansiella kostnader -143.0 -483.2 -64.4 86.8
Finansnetto -97.3 862.4 -18.7 86.2
Värdeförändring skog 1 722.6 1 312.9 451.1 1 312.9
Resultat före skatt 1 150.3 818.9 222.2 1 268.4
Aktuell skatt -7.8 -2.9 -1.7 -2.9
ÅRETS RESULTAT 1 142.5 816.0 220.5 1 265.5
AKTIEDATA 31.12.2020 31.12.2019
Genomsnittligt antal aktier 20 511 061 20 511 061
Antal aktier 20 511 061 20 511 061
Resultat per aktie, euro 0.056 0.040
Eget kapital per aktie, euro 0.700 0.645
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro -0.052 0.033
KONCERNENSBALANSRÄKNING (TEUR) 31.12.2020 31.12.2019
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark 6 908.7 5 505.1
Biologiska tillgångar, växande skog 9 492.2 3 155.2
Nyttjanderättigheter 3.3 15.3
Långfristig fordran 334.1 -
Depositioner och handpenningar 5.3 119.8
Summa anläggningstillgångar 16 743.6 8 795.4
Kundfordringar 19.8 9.8
Kortfristiga fordringar 83.3 39.1
Likvida medel 651.0 4 956.2
Summa omsättningstillgångar 754.1 4 995.3
SUMMA TILLGÅNGAR 17 497.7 13 790.7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 362.0 13 219.5
Avsättningar 3.3 443.7
Räntebärande långfristiga skulder 1 888.6 -
Räntebärande kortfristiga skulder 1 074.7 -
Leverantörsskulder 15.3 59.4
Övriga skulder, ej räntebärande 27.0 6.3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 126.8 61.8
Summa skulder 3 132.4 127.5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 497.7 13 790.7
Ställda säkerheter 5.3 5.3
Soliditet 82.1% 95.9%
Skuldsättningsättningsgrad 0.22 0.01
KONCERNENSKASSAFLÖDESANALYS (TEUR) 31.12.2020 31.12.2019
Rörelseresultat -605.2 -1 356.4
Justeringsposter:
- Avskrivningar anläggningstillgångar 9.6 2.1
- Erhållna räntor 5.4 86.6
- Betalda räntor -40.6 -21.5
Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter 130.2 1 259.0
Realiserade valutaförändringar - -8.5
Kassaflöde från den löpande verksamheten föreförändringar av rörelsekapital -500.6 -38.7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -871.4 -563.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 063.6 675.4
Investeringsverksamheten
Försäljning/Inköp av mark +/- -1 403.6 2 596.9
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- -4 614.4 14 629.7
Försäljning av maskiner och inventarier 0.8
Betalade depositioner 114.5 -114.5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 903.5 17 112.9
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägarna - -11 076.0
Ökning av långfristiga fordringar -301.4 -
Förändring av lån 2 963.3 -1 758.8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 661.9 -12 834.8
ÅRETS KASSAFLÖDE -4 305.2 4 953.5
Likvida medel vid årets ingång 4 956.2 455.9
Valutaförändring i likvida medel - -453.2
Årets kassaflöde enligt ovan -4 305.2 4 953.5
Likvida medel vid periodens utgång 651.0 4 956.2
KONCERNENS FÖRÄNDRINGARI EGET KAPITAL (TEUR) Aktiekapital Övrigttillskjutet kapital Balanseraderesultat inkl.årets resultat Totalt egetkapital
Eget kapital 1 januari 2019 2 297.3 11 764.9 9 417.3 23 479.5
Periodens resultat 816.0 816.0
Omföring av överkursfond -11 764.9 11 764.9 0.0
Utdelning till aktieägare -11 076.0 -11 076.0
Eget kapital 31 december 2019 2 297.3 0.0 10 922.2 13 219.5
Eget kapital 1 januari 2020 2 297.3 0.0 10 922.2 13 219.5
Periodens resultat 1 142.5 1 142.5
Eget kapital 31 december 2020 2 297.3 0.0 12 064.7 14 362.0
MODERBOLAGETSRESULTATRÄKNINGAR (TEUR) YTD 2020 YTD 2019 Q4 2020 Q4 2019
Nettoomsättning 0.0 15.9 -3.0 -0.1
Övriga externa kostnader -517.1 -1 032.0 -28.6 -101.0
Personalkostnader -25.6 -311.0 -25.6 -1.9
Rörelseresultat -542.7 -1 327.1 -57.2 -103.0
Resultat från finansiella investeringar 0.0
Finansiella intäkter 30.8 10 901.6 6.4 10.9
Finansiella kostnader -134.6 -483.2 -56.0 86.1
Finansnetto -103.8 10 418.4 -49.6 97.0
Resultat efter finansiella poster -646.5 9 091.3 -106.8 -6.0
PERIODENS RESULTAT -646.5 9 091.3 -106.8 -6.0
MODERBOLAGET AKTIEDATA 31.12.2020 31.12.2019
Genomsnittligt antal aktier 20 511 061 20 511 061
Antal aktier 20 511 061 20 511 061
Resultat per aktie, euro -0.032 0.443
Eget kapital per aktie, euro 0.551 0.583
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro 0.041 -0.041
MODERBOLAGETSBALANSRÄKNINGAR (TEUR) 31.12.2020 31.12.2019
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 8 638.1 2.9
Fordran koncernföretag 4 013.1 7 571.5
Depositioner 5.3 5.3
Summa anläggningstillgångar 12 656.5 7 579.7
Kortfristiga fordringar 26.2 15.1
Kassa och bank 583.7 4 812.3
Summa omsättningstillgångar 609.9 4 827.4
SUMMA TILLGÅNGAR 13 266.4 12 407.1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11 303.8 11 950.3
Avsättningar - 428.4
Räntebärande långfristiga skulder 1 888.6 -
Räntebärande kortfristiga skulder - -
Övriga skulder 29.0 10.4
Upplupna kostnader 45.0 18.0
Summa skulder 1 962.6 456.8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 266.4 12 407.1
Soliditet 85.2% 96.3%
MODERBOLAGETSKASSAFLÖDESANALYS, TEUR 31.12.2020 31.12.2019
Rörelseresultat -542.7 -1 327.1
Justeringsposter:
- Erhållna räntor 30.8 98.1
- Erlagda räntor -32.2 -21.5
- Realiserade valutaförändringar -8.5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar avrörelsekapital -544.1 -1 259.0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 392.3 414.8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 848.2 -844.2
Investeringsverksamheten
Depositioner - -
Inköp av andelar i dotterföretag -8 635.2 -2.9
Försäljning andelar i dotterföretag - 16 877.4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 635.2 16 874.5
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägarna - -11 076.0
Minskning/Ökning fordran koncernbolag 3 558.4 68.2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 558.4 -11 007.8
ÅRETS KASSAFLÖDE -4 228.6 5 022.5
Likvida medel vid årets ingång 4 812.3 243.0
Årets kassaflöde enligt ovan -4 228.6 5 022.5
Valutakursförändring likvida medel 0.0 -453.2
Likvida medel vid periodens utgång 583.7 4 812.3
MODERBOLAGETFÖRÄNDRING I EGETKAPITAL, (TEUR) Aktiekapital Överkursfond Balanserat och åretsresultat Totalt
Ingående eget kapital 1 januari2019 2 297.3 11 764.9 -127.2 13 935.0
Årets resultat 9 091.3 9 091.3
Omföring överkursfond tillbalanserat resultat -11 764.9 11 764.9
Utdelning till aktieägarna -11 076.0 -11 076.0
Utgående eget kapital 31december 2019 2 297.3 0.0 9 653.0 11 950.3
Ingående eget kapital 1 januari2020 2 297.3 0.0 9 653.0 11 950.3
Periodens resultat -646.5 -646.5
Utgående eget kapital 30 september 2020 2297.3 0.0 9 006.5 11 303.8
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More