Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 14 maj 2021

14 May 2021 - 13:00

GÖTEBORG, 14 maj 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att bolagets extra bolagsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Extra bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid Bolaget kontant ska kunna tillföras cirka 400 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Extra bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid Bolaget kontant ska kunna tillföras cirka 100 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”).

Övertilldelningsoptionen ska endast kunna utnyttjas om Företrädesemissionen övertecknats. Teckningskursen ska vara densamma som i Företrädesemissionen och ska erläggas med kontanter. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid Övertilldelningsoptionen är att tillvarata det ytterligare intresse för att investera i Bolaget som inte kunnat tillgodoses i den övertecknade Företrädesemissionen, att ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital för dess fortsatta utvecklingsarbete samt för att bredda Bolagets bas av investerare.

Slutligen bemyndigades den verkställande direktören att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Pär-Ola Mannefred, ordförande
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-12 70 17

Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E­post: [email protected]
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: [email protected]
Telefon: 08-528 003 99Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021 kl. 13:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Isofol Medical AB
Isofol Medical AB is a pharmaceutical Company. It is a manufacturer of folate-based therapies. The Company's drug candidate Modufolin enhances the effect of the current chemotherapy treatment for patients treated for colorectal cancer. It's products used for increase efficacy and reduce the side effects of antimetabolite cancer treatment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More