Follow

Kommuniké från årsstämman 2021 i Invajo Technologies AB (publ)

11 June 2021 - 10:30

Årsstämman i Invajo Technologies AB (publ), 556737-5489, (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2020 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • Styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
  • ett styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter med 47 600 kronor vardera, innebärande att ersättningen till styrelsen sammanlagt ska uppgå till 238 000 kronor,
  • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
  • omvälja Erik Wikström, Mikael Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz samt att välja in Love Carlsson som styrelseledamöter för tiden till nästkommande årsstämma och att omvälja Erik Wikström som styrelseordförande,
  • omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor med den huvudansvariga revisorn Mattias Kjellman för tiden till nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 981 03 15

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda
individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Invajo International AB
Invajo Technologies AB is a provider of online service for handling invitations, bookings and participants. The company offers a tool for management of invites, registrations and attendees. Its fields of application are conferences, seminars, congresses, vernissages, educations, courses, parties, events, kickoffs, concerts and sporting events among others....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More