Follow

Invajo tillförs totalt cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

17 May 2021 - 12:30

Fredagen den 14 maj 2021 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Invajo Technologies AB ("Invajo" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO 2020/2021"). Totalt utnyttjades 269 460 TO 2020/2021, motsvarande en teckningsgrad om cirka 25 procent. Före nyttjandeperioden erhöll Bolaget garantiåtaganden för TO 2020/2021 vilket kommunicerades till allmänheten genom ett pressmeddelande den 16 april 2021. Bolagets styrelse har, i enlighet med detta och baserat på emissionsbemyndigandet från årsstämman 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna motsvarande de återstående cirka 75 procenten av optionsinlösen. Bolaget tillförs därmed totalt cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 2020/2021.

Optionsinlösen av TO 2020/2021, riktad nyemission och ersättning för garantiåtagandet
Totalt har 269 460 TO 2020/2021 utnyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 25 procent. Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtaganden har Invajos styrelse beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020, genomföra en riktad nyemission om 801 972 aktier till garanterna. Teckningskursen i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 2020/2021, d.v.s. 4,78 SEK.  Genom TO 2020/2021 och den riktade nyemissionen tillförs Invajo cirka 5,1 MSEK, motsvarande 100 procent av TO 2020/2021. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att möjliggöra för garanterna att fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i Bolaget motsvarande den andel av aktier som inte tecknades av teckningsoptionsinnehavarna under lösenperioden.
Ersättningen för garantiåtagandet uppgår till sju (7) procent på garanterat belopp och betalas genom 59 383 vederlagsaktier i Invajo som har emitterats till en kurs om 4,78 SEK. Ingen ersättning utgår för den del av garanterat belopp som en garant har rätt att teckna med stöd av TO 2020/2021. När aktierna från TO 2020/2021, den riktade nyemissionen samt vederlagsaktierna är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 15 947 647 och aktiekapitalet uppgår till 3 986 911,75 kronor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 98 10 315

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 02 66 826

Om Invajo

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Invajo International AB
Invajo Technologies AB is a provider of online service for handling invitations, bookings and participants. The company offers a tool for management of invites, registrations and attendees. Its fields of application are conferences, seminars, congresses, vernissages, educations, courses, parties, events, kickoffs, concerts and sporting events among others....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More