Follow

Information angående TO3

18 March 2019 - 11:01

I samband med Idogen ABs företrädesemission i juni 2017 emitterades, utöver 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner vardera av serie TO2 och av TO3. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stockmarket. Kursen för Idogens aktie var per 15 mars 0,63 SEK/aktie vilket är betydligt lägre än teckningskursen. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO3.

  • Teckningskursen har fastställts till 6,00 SEK per aktie.
  • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari-15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Idogen under perioden låg på 0,58 SEK/aktie.
  • Teckningskursen (6 SEK/aktie) överstiger den aktiekurs som Idogens aktie hade per i fredags 15 mars (0,63 SEK/aktie).
  • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan äga rum under perioden 19 mars‒1 april 2019.
  • Anmälningssedel kommer att sändas ut till förvaltarregistrerade ägare och kommer att finnas på Idogens webbplats www.idogen.com samt på www.aqurat.se
  • Sista handelsdag för TO3 är den 28 mars 2019.
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 1 april 2019 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Planerad kommunikation av utfall: vecka 15 2019.
  • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: vecka 17 2019.

”Teckningskursen är betydligt högre än den nuvarande börskursen och det är viktigt att de som tecknar är medvetna om detta när de överväger ett eventuellt tecknande.” säger Lars Hedbys, vd Idogen AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: [email protected] 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller SEKoppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framsSEKidna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antiSEKoppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Idogen AB
Idogen is a Swedish biotech company engaged in developing tolerogenic cell therapies to prevent biological drugs, transplanted or body cells or tissues from being attacked by the patient's immune system. Its product IDO 8, treats patients with severe hemorrhagic disease....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More