Follow

Information angående TO2

30 April 2018 - 08:25

I samband med Idogen ABs företrädesemission i juni 2017 emitterades, utöver 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner vardera av serie TO2 och av TO3. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. TO2 och TO3 är noterade på AktieTorget. Kursen för Idogens aktie var per 27 april 3,25 kr/aktie. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO2. 

  • Teckningskursen har fastställts till en kurs om 6,00 kr per aktie.
  • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 kr. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Idogen under perioden låg på 3,375 kr. 
  • Teckningskursen (6 kr/aktie) överstiger den aktiekurs som Idogens aktie hade per i fredags 27 april (3,25 kr/aktie).
  • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum under perioden 3‒18 maj 2018.  
  • Anmälningssedel kommer att sändas ut till förvaltarregistrerade ägare och kommer att finnas på Idogens webbplats www.idogen.com samt på www.aqurat.se  
  • Sista handelsdag för TO 2 är den 16 maj 2018.  
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 18 maj 2018 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Planerad kommunikation av utfall: v. 21 2018.
  • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 23 2018.

”Teckningskursen är över den nuvarande börskursen och de som tecknar skall vara medvetna om det” säger Lars Hedbys, vd Idogen AB.

”Under det gångna året har Idogen positionerat sig genom stärkt patentstatus, beviljad särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka samt i stark konkurrens beviljats 2,9 MEUR (drygt 29 MSEK) i anslag från EU Horizon 2020. Vi ser med tillförsikt på framtiden med en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten under mer än 12 månader från första kvartalets slut” avslutar Lars Hedbys. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Idogen AB
Idogen AB is a Swedish biotech company engaged in developing tolerogenic cell therapies to prevent biological drugs, transplanted or body cells or tissues from being attacked by the patient's immune system. Its product IDO 8, treats patients with severe hemorrhagic disease....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date