Follow

Idogen AB (publ) genomför företrädesemission om 29 MSEK

28 January 2020 - 17:50

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idogen AB (publ) genomför företrädesemission om 29 MSEK

Styrelsen för Idogen AB (publ) (”Idogen” eller ”Bolaget”) har idag den 28 januari 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 29 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs för att finansiera de återstående prekliniska förberedelserna inför uppstart av kliniska studier under 2021. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 17 februari 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att behandla oönskad aktivering av immunsystemet. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Bolaget bedriver tre projekt med fokus på behandling av patienter med svår blödarsjuka (hemofili A), organavstötning i samband med njurtransplantation samt svåra och sällsynta autoimmuna sjukdomar.

Under 2019 identifierade Idogen en ny och mer effektiv toleransinducerare, dvs. substans som verkar på cellerna för att inducera önskad effekt, än den tidigare metoden som var baserad på zebularin. Den nya metoden är en kombination av tre olika substanser och har visat mycket goda resultat i prekliniska proof-of-concept studier.

Med den nya och förbättrade metoden som ersätter zebularin är Bolaget nu redo att ta sina tolerogena cellterapier vidare mot kliniska studier. Vidare bedömer Bolaget att framgången med att identifiera nya toleransinducerare möjliggör att den återstående delen av stödet från Horizon 2020 kan utbetalas enligt plan, vilket skulle innebära att Bolaget erhåller ytterligare 1,3 MEUR under 2020 och 2021.

Inledning av klinisk fas för huvudprojektet IDO 8 (hemofili A) är planerad till första halvåret 2021. Innan kliniska studier kan initieras för IDO 8 behöver Idogen slutföra de prekliniska förberedelserna, vilket förestående Företrädesemission ämnar finansiera.

Nettolikviden om cirka 24 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Uppskalning av tillverkning av läkemedel inför klinisk prövning, cirka 9 MSEK
  • Prekliniska utvärderingsstudier, cirka 6 MSEK
  • Övrig rörelsekapitalförstärkning för att finansiera den löpande verksamheten, cirka 9 MSEK

Villkor för Företrädesemissionen

Idogens styrelse beslutade den 28 januari 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om nyemission av högst 48 491 533 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 29 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 26 februari 2020. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 2 mars 2020 till och med den 16 mars 2020. Sista dag för handel i Idogens aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 februari 2020. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2020 till och med den 12 mars 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 februari 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Teckningsavsikter och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp lämnat teckningsavsikter om totalt 635 KSEK, motsvarande cirka 2 procent av emissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till 24,5 MSEK, motsvarande cirka 86 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 2,5 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsavsikter och garantiåtaganden uppgående till cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

17 februari 2020                         Extra bolagsstämma

24 februari 2020                         Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

25 februari 2020                         Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

26 februari 2020                         Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

2 – 12 mars 2020                        Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market

2 – 16 mars 2020                        Teckningsperiod

Omkring den 18 mars 2020     Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Företrädesemissionen innebär, vid full teckning, att aktiekapitalet ökar med 3 394 407,31 SEK från 3 394 407,31 SEK till 6 788 814,62 SEK och antalet aktier med 48 491 533 aktier från 48 491 533 till 96 983 066. Utspädningen för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer därmed uppgå till 50 procent.
 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Idogen i samband med Företrädesemissionen.
 

Investerarträffar

Idogens VD Anders Karlsson presenterar verksamheten vid följande tillfällen:

  • 13 februari 2020, BioSTOCK Live Stockholm - anmälan sker på Biostocks hemsida, www.biostock.se
  • 19 februari 2020, Börsveckans Småbolagsdag, Operaterassen, Stockholm kl 11.45 – anmälan sker på Financial Hearings hemsida www.financialhearings.com
  • 3 mars 2020, Redeye Investor After Work, Malmö – anmälan sker på Redeyes hemsida, www.redeye.se
  • 4 mars 2020, Life Science-dagen i Göteborg, Wallenbergs konferenscentrum i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg
  • 5 mars 2020, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm kl 12.00 – anmälan sker till [email protected]
  • 12 mars 2020, Redeye Investor After Work i Göteborg, Scandic Rubinen kl. 18.00 – anmälan sker på Redeyes hemsida, www.redeye.se

Mer information om investerarträffarna och hur anmälan sker kommer att offentliggöras på Idogens hemsida.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Idogen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Idogen beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Idogen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020.

 

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Idogen AB
Idogen is a Swedish biotech company engaged in developing tolerogenic cell therapies to prevent biological drugs, transplanted or body cells or tissues from being attacked by the patient's immune system. Its product IDO 8, treats patients with severe hemorrhagic disease....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More