Follow

Idogen AB Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2020

23 October 2020 - 08:47

Tredje kvartalet (Juli- September 2020)
•    Övriga rörelseintäkter uppgick till 1968 (973) TSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till -4 779 (-6 753) TSEK
•    Periodens resultat uppgick till -4 729 (-6 622) TSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 864 (-8 624) TSEK
•    Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,52 (-1,37) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,52 (-1,37) SEK 

Perioden (Januari-September 2020)
•    Övriga rörelseintäkter uppgick till 6 164 (2 967) TSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till -18 704 (-24 822) TSEK
•    Periodens resultat uppgick till -18 925 (-24 487) TSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 653 (-27 809) TSEK
•    Resultat per aktie uppgick till -2,45 (-5,05) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,45 (-5,05) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•    I september meddelade Idogen att den pågående Corona-pandemin ger påverkan på IDO 8 projektet. Den planerade starten av en första klinisk studie med den tolerogena cellterapin IDO 8 från första till andra halvåret 2021 skjuts upp 6 månader. Detta då tillfälliga begränsningar i kapaciteten hos tillverkningspartnern Radboud University Medical Center uppkommit till följd av covid-19-pandemin.
•    Åsa Schiött utses till nya Chief Scientific Officer (CSO) och Vicky Venizelos till Chief Regulatory Officer (CRO). 

Väsentliga händelser under perioden
•    En företrädesemission genomfördes i mars och tecknades till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK. 
•    Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits i mars och 550 KEUR har utbetalades.
•    I juni noteras Idogen aktien på Nasdaq First North Growth market efter att aktien flyttas från Spotlight.
•    I juni meddelas att tillverkningsprocessen för bolagets tolerogena cellterapi framgångsrikt har etablerats hos samarbetspartnern Radboud University Medical Center i Nederländerna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•    I oktober meddelade bolaget att man beslutar om företrädesemission av units om ca 34 MSEK.
•    I oktober kallas till extra bolagsstämma den 4 november i Lund.
•    Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.
 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Idogen AB
Idogen AB is a Swedish biotech company engaged in developing tolerogenic cell therapies to prevent biological drugs, transplanted or body cells or tissues from being attacked by the patient's immune system. Its product IDO 8, treats patients with severe hemorrhagic disease....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date