Follow

Bayn: Idag inleds teckningsperioden för TO

14 November 2016 - 09:25

Genom de teckningsoptioner som emitterades vid vårens företrädesemission kan aktier tecknas under perioden 14 - 28 november 2016. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 1,58 kronor. Idag inleds teckningsperioden för TO. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 24 november 2016 eller utnyttjas senast den 28 november 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

De teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen i våras kan nu omvandlas till aktier genom teckning under perioden 14 – 28 november 2016. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 1,58 kronor.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 24 november eller utnyttjas senast den 28 november 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

För Dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För Dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Anmälningssedel har sänts ut till samtliga ägare av direktregistrerade teckningsoptioner och bör vara hos respektive innehavare av teckningsoptioner i början av denna vecka. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bayn.se och på emissionsinstitutet - Aktieinvest Fk AB:s hemsida www.aktieinvest.se . Teckningsoptionerna ersätts efter att de blivit betalda med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoption

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner är 1,58 kronor per option. Teckning med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 14 – 28 november 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november 2016. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras eller utnyttjas blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 2 993 243 kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjande av teckningsoption TO beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av memorandumet som gavs ut i samband med emissionen. Memorandumet finns tillgängligt via www.bayn.se

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till Aktieinvest Fk AB som administrerar emissionen via telefon 08-5065 1795 eller e-post [email protected]

Med vänliga hälsningar

Lucy Dahlgren, VD

För mer information, kontakta:
Peter Werme, Styrelseordförande, Bayn Europe AB, e-mail [email protected]
Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail [email protected] 

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016 kl. 9.25 CET.

Om Bayn Europe AB:
Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayn.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Humble Group AB
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group. Humble targets the foodtech, eco, sustainability and vegan segments to drive organic growth and acquisitions in the various business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients, and R&D....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More