Follow

Hubbster Group har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

14 January 2022 - 10:02

Hubbster Group AB (publ) (”Hubbster” eller ”Bolaget”) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag för Bolagets aktier är beräknat till den 11 februari 2022. Första handelsdag för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 är beräknat till den 17 februari 2022.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Bolaget uppfyller de formella noteringskraven genom att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på NGM Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Som offentliggjordes den 10 januari 2022 genomför Hubbster, inför den planerade noteirngen på NGM Nordic SME, en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och instiutionella investerare (”Erbjudandet”). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes samma dag.

Första dag för handel för Bolagets aktier beräknas vara fredagen den 11 februari 2022. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet HUBS, med ISIN-kod SE0015194659. Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas vara den 17 februari 2022. Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamn HUBS TO1 med ISIN-kod SE0017161466.

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hesselman, VD, Hubbster Group AB
[email protected]
+46 (0) 702-810 422

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Hubbster i samband med noteringen.

Mentor
Hubbster har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hubbster. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Hubbster kommer endast att ske genom det prospekt som Hubbster offentliggjorde den 10 januari 2022.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hubbster har registrerats, och inga aktier, teckningsoptinoer eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Hubbster Group AB
Hubbster Group is a Saas Company which offers to the organizations digitalization services....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More