Follow

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie

08 November 2021 - 08:30

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021, i samband med noteringen på NGM Nordic SME, 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen har fastställts till 21,50 SEK per aktie.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 25 oktober 2021 till och med den 5 november 2021, dock inte högre än 43,00 SEK och inte lägre än 21,50 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 19,03 SEK och således är teckningskursen fastställd till 21,50 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 8 november 2021 till och med den 22 november 2021.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 6,25 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.hemplybalance.com.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Utnyttjandeperiod8 november – 22 november 2021
Teckningskurs21,50 SEK
Emissionsvolym290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 290 698 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 6,25 MSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO118 november

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 22 november 2021, alternativt avyttras
senast den 18 november 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1
inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner.
Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 22 november
2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske
genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.hemplybalance.com och på emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För ytterligare information avseende Hemply Balance, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Tel: +46 (0) 734 26 37 43
Email: [email protected]

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: [email protected]

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: [email protected] är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Hemply Balance Holding AB
Hemply Balance is a health food company in hemp products that focuses on the development and sale of intimate care products, as well as dietary supplements in the form of oil and capsules....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More