Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

17 June 2021 - 12:00

Idag, den 17 juni 2021, hölls extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB (publ), som mot bakgrund av coronaviruset genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 20 000 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 17 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

[email protected]

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma is a pharmaceutical company. Most research and development is carried out in the field of protein-lipid complexes, which are used in the treatment of various forms of cancer. The company has developed a tumoricidal protein-lipid complex that mainly is used in the treatment of breast cancer, bladder cancer, as well as in cases of cancer that are hard to treat. The company is based in...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More