Follow

Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

04 September 2015 - 08:25

Idag inleds teckningstiden i Hamlet Pharma AB (publ):s noteringsemission av högst 2 750 000 units. Vid fulltecknad emission tillförs Hamlet Pharma 24 750 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 24 750 000 kronor före emissionskostnader. Hamlet Pharma har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 15 000 000 kronor, vilket motsvarar cirka 60 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv

Hamlet Pharma är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra.

Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling av cancersjuk-domar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie.

Hos patienter med cancer i urinblåsan, ger HAMLET en snabb utsöndring av döda tumörceller och en minskning av tumörstorlek. Terapeutiska effekter har också påvisats i flera studier gjorda i djur-modeller, bland annat glioblastom (hjärntumör), urinblåsecancer och koloncancer (tjocktarmscancer).

Hamlet Pharma avser att genomföra fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, vanligt före-kommande och svårbotade cancerformer.

Utvecklingen av HAMLET har till stor del finansierats av forskningsmedel (cirka 100 MSEK), vilka möjliggjort analys av molekylens struktur, verkningsmekanism i tumörceller och effekter på djur och människa.

De immateriella rättigheterna omfattar bl.a. patent avseende tillverkning och användning av HAMLET samt andra generationens HAMLET molekyler och tillverkningsmetoder. Patent har beviljats i USA, Europa, Asien och Australien.

Kapitalbehovet för att skapa storskalig produktion, genomföra toxikologiska studier och fas II studier, har bedömts uppgå till cirka 50 MSEK. Bolaget bjuder därför in allmänheten att teckna aktier och teckningsoptioner i den emission av Units som genomförs under perioden 4 – 23 september 2015.

Styrelseordförande Catharina Svanborg kommenterar

Det är en stor glädje att utveckla HAMLET vidare mot ett godkänt läkemedel, men också ett mycket stort ansvar. Emissionen gör det möjligt för Hamlet Pharma att engagera den bästa nationella och internationella expertisen inom området. Ett avgörande första steg är styrelsemedlemmar med stor erfarenhet av cancerforskning och läkemedelsutveckling. Bengt Furberg har många års erfarenhet av läkedelsutveckling inom Big Pharma och Bengt Westermark har parallellt med sina vetenskapliga pionjärinsatser också lett Cancerfondens verksamhet inom forskningsfinansiering och har en unik position inom svensk och internationell cancerforskning.

Teckningsåtagande

Hamlet Pharma har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 15 000 000 kronor, vilket motsvarar cirka 60 procent av emissionsbeloppet.

Tilldelningsprincip

Beslut om tilldelning av units fattas av styrelsen. De som ställt ut teckningsförbindelser har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. I övrigt strävar styrelsen efter att AktieTorgets spridnings-krav uppnås, att Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien erhålls. När tilldelningen har fastställts skickas en avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske omkring den 28 september 2015. De som ej erhållit tilldelning får inget med-delande.

Erbjudandet i sammandrag

*   Värdering: Cirka 88,6 MSEK (pre-money).

*   Teckningstid: 4 – 23 september 2015

*   Unit: En unit består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2.

*   Teckningskurs: 9,00 kronor per unit, motsvarande 4,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

*   Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 units (4 500 kronor).

*   Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 500 000 aktier samt 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs Hamlet Pharma 24 750 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare        24 750 000 kronor före emissionskostnader. Lägsta belopp för att fullfölja emissionen och noteringen är 15 000 000 kronor.

*   Antal aktier innan emission: 19 687 500 aktier.

*   Teckningsåtaganden: Hamlet Pharma har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 15 000 000 kronor, vilket motsvarar cirka 60 procent av emissionsbeloppet.

*   Notering på AktieTorget: Hamlets aktie och teckningsoptioner är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptioner på AktieTorget beräknas bli den 23 oktober 2015.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 1 respektive TO 2 är 4,50 kronor per option. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 10 – 24 maj 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas till den 20 maj 2016. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 11 – 25 oktober 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas till den 21 oktober 2016.

Under förutsättning att samtliga TO 1 utnyttjas tillförs Bolaget 12 375 000 kronor och under förutsättning att samtliga TO 2 utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare 12 375 000 kronor före emissionskostnader.

Med anledning av noteringsemissionen publiceras härmed prospekt, optionsvillkor, teaser och anmälningssedel på Hamlet Pharmas och AktieTorgets respektive hemsida.

Corpura AB är rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:

Fredrik Herslow

VD, Hamlet Pharma AB

Tel: 070-591 15 44

E-post: [email protected]

Catharina Svanborg

Styrelseordförande, Hamlet Pharma AB

Tel: 040-12 25 05

E-post: [email protected]

Hamlet Pharma är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behand-ling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behand-lingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma is a pharmaceutical company. Most research and development is carried out in the field of protein-lipid complexes, which are used in the treatment of various forms of cancer. The company has developed a tumoricidal protein-lipid complex that mainly is used in the treatment of breast cancer, bladder cancer, as well as in cases of cancer that are hard to treat....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More