Follow

Idag inleds teckningsperioden för TO 2

11 October 2016 - 08:30

Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med noteringsemissionen i september 2015 kan aktier tecknas under perioden 11 - 25 oktober 2016. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Idag inleds teckningsperioden för TO 2. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 21 oktober 2016 eller utnyttjas senast den 25 oktober 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Villkor för teckningsoptionen:
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 2 kan utnyttjas för teckning aktier från och med den 11 oktober 2016 till och med den 25 oktober 2016. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 21 oktober 2016 eller utnyttjas senast den 25 oktober 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 12 375 000 kronor före emissionskostnader om cirka 550 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar med 2 750 000 till totalt 30 650 698 aktier och aktiekapitalet uppgår då till 919 520,94 kronor. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 2 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med noteringsemissionen. Prospektet finns tillgängligt via www.hamletpharma.com.

För ytterligare information:

Hamlet Pharma AB
Mats Persson, VD
Tel: +46 705 17 67 57
E-post: [email protected]

Kort om Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma is a pharmaceutical company. Most research and development is carried out in the field of protein-lipid complexes, which are used in the treatment of various forms of cancer. The company has developed a tumoricidal protein-lipid complex that mainly is used in the treatment of breast cancer, bladder cancer, as well as in cases of cancer that are hard to treat. The company is based in...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More