Follow

Guideline Geo publicerar bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

31 July 2020 - 14:00

Guideline Geo AB (publ) (“Guideline Geo” eller ”Bolaget”) erhöll den 24 juli 2020 ett villkorat godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).  Bolaget har av denna anledning publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav.

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida https://www.guidelinegeo.com/wp-content/uploads/2020/07/Guideline-Geo-Bolagsbeskrivning-2020.pdf

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 klockan 14:00 CEST.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Main Regulated.

Provided by: Cision
NGM Equity (Sweden)
Guideline Geo AB
Guideline Geo is active in the field of geophysics. The company works with development, production, and sales of solutions in four global segments: mapping of water bodies, monitoring and mapping of environmental pollutants, investigation of construction and maintenance of infrastructure, and survey and mapping of mining and mineral extraction. The Group includes the MALÅ and ABEM brands with tech...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date