Follow

Green Landscaping Group delårsrapport jan-mars 2021

05 May 2021 - 07:00

”Framgångsrika förvärv och organisk utveckling bidrar till kraftig tillväxt och resultatlyft”

Omsättningen i det första kvartalet ökade med 78 procent till 669 (375) mkr. EBITA uppgick till 14,6 (–18,7) mkr, en förbättring med 33,1 mkr. EBITA-marginalen ökade med 7,2 procentenheter till
2,2 (–5,0) procent. Nytillkomna bolag och organisk utveckling driver omsättningsökning och resultatförbättring. Vintern 2019/2020 var exceptionellt mild medan utfallet var mer normalt under januari till mars 2021. Vi fortsätter oförtrutet vår resa att konsolidera den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping, och vi är starkt positionerade för fortsatt tillväxt.

Växer i Norge

I linje med vår strategi, att konsolidera marknaden för utemiljöer i Norden, gjorde vi vårt första insteg i Norge i februari i fjol. I mars 2021 förvärvade vi det femte bolaget i Norge; Akershusgartneren med en årsomsättning på drygt 200 mnok och 80 anställda. Totalt omsätter vi nu över 600 mnok i Norge på årsbasis.

Synergier och effektiviseringar ger positivt resultat Merparten av befintliga dotterbolag samt de under senaste året förvärvade bolagen har utvecklats positivt under det gångna kvartalet och levererar enligt förväntan. Arbetet med att stärka lönsamheten i de resultatmässigt svaga enheterna fortgår och börjar synas i resultatet.

Covid-19

Covid-19 har fortsatt en något negativ påverkan på verksamheten genom att det blir färre möten med kunder och beställare vilket leder till färre beställningar och förseningar i vissa projekt. Sjukskrivningar påverkar verksamheten negativt genom produktionsbortfall.

Självständiga och ansvarstagande bolag

Green Landscaping Groups förvärvsprincip tar sin utgångspunkt i en decentraliserad organisationsstruktur för att värna det lokala entreprenörskapet och ansvarstagande som finns i de förvärvade bolagen. Genom att bli en del av Green Landscaping Group får de nytillkomna bolagen tillgång till kollegor, kompetensutbyten, samarbets- och korsförsäljningsmöjligheter.

Vi prioriterar att tillföra kompetens, inköp, Lean verksamhetsstyrning och hållbarhet. Vårt samlade inköp ger oss möjlighet till bättre inköpspriser. Vi stödjer de nya bolagen med Lean-kompetens för att uppnå bättre kostnadskontroll och identifiera områden för effektiviseringsåtgärder, alltid baserat på önskemål från den lokala ledningen. Kompetensen inom miljö- och socialt ansvarstagande är naturligt hög i bolag som arbetar med utemiljöer, men när bolagen blir en del av Green Landscaping Group tillkommer struktur och etablerade rutiner, exempelvis program för sysselsättning av personer i socialt utanförskap och uppförandekoder för leverantörer och underentreprenörer.

Positionerade för fortsatt tillväxt

Vi är med om en fantastisk resa och ser att vår strategi fungerar och ger resultat. Vårt arbete med att konsolidera och förbättra den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping fortsätter oförtrutet.

Denna information är sådan information som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 07:00 CEST.

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 70 838 58 12,
[email protected]

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19,
[email protected]

Green Landscaping Group (publ) är Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se

Provided by: Cision
Green Landscaping Holding AB
Green Landscaping is a provider of services in the Swedish market for the management of outdoor environments....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More