Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ)

05 November 2020 - 17:08

En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) hölls torsdagen den 5 november 2020.

En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) hölls torsdagen den 5 november 2020. Stämman beslutade:

  1. att genom att godkänna föreslagen ändring av bolagsordning och apportemission godkänna förvärvet av Grängesberg Exploration AB (publ);
  2. att godkänna fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43;
  3. att godkänna aktieöverlåtelseavtalen mellan Metallvärden och Mittretur beträffande Metallvärdens förlustbringande dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB, M.V Metallvärden AB respektive Falu Skrot & Metallhandel AB;
  4. att genomföra föreslagna kvittningsemissioner till vissa fordringsägare, inklusive Lars Ransgart Management AB och Mittretur AB;
  5. att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant och/eller genom kvittning;
  6. att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller fler tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas genom kvittning i syfte att användas för ersättning till dels G&W Fondkommission, dels garanterna i garantikonsortiet;
  7. att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av Per Berglund (styrelseordförande), Jesper Alm (vice styrelseordförande), Per Bergman, Lars Ransgart och Christer Lindqvist

För att läsa hela pressmeddelandet v.v. se nedanstående PDF

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date