Follow

Grängesberg Exploration Holding AB publicerar tillkommande finansiell information samt finansiell kalender

21 December 2020 - 08:30

Grängesberg Exploration Holding AB (tidigare Metallvärden i Sverige AB;”MISAB” eller ”Bolaget”) har tidigare inte publicerat någon delårsinformation avseende det tredje kvartalet 2020. Då stora förändringar har skett i koncernen sedan halvårsrapporten som publicerades 2020-08-27, har Bolaget valt att i det prospekt, som Bolaget avser att offentliggöra den 2020-12-21, publicera en proformaredovisning per 2020-09-30.

Syftet med proformainformationen Bolagets förvärv av Grängesberg Exploration AB, som skett genom betalning med nyemitterade aktier samt kvittningsemissioner av skulder och förvärv av fastigheten Sala Silvergruva 1:43, bedöms ha en väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat genom verksamheten i det förvärvade bolaget.
Efter förslag från styrelsen, beslutade den extra bolagsstämman i Bolaget den 5 november 2020 att godkänna förvärvet av Grängesberg Exploration AB genom apportemission. Då de tidigare ägarna till Grängesberg Exploration AB i och med förvärvet får ett bestämmande inflytande i den nybildade koncernen anses det enligt ÅRL 7 kap. 23 § vara ett omvänt förvärv. Detta innebär att Grängesberg Exploration AB räknas som det förvärvande bolaget, trots att det är Bolaget som emitterar aktierna för förvärvet och ur legal synpunkt är moderbolag. Detta har ett genomslag i proformakoncernräkningens beräkning av det förvärvade övervärdet (Goodwill) samt på det fria egna kapitalet i koncernen.

Stämman godkände även kvittningsemissioner i syfte att lätta på Bolagets skuldbörda samt gav styrelsen bemyndigande för en företrädesemission samt ytterligare tillkommande kvittningsemissioner. Syftet med bemyndigandet är att likviden från företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera den kommande verksamheten och de projekt som Bolaget avser genomföra efter samgåendet med Grängesberg Exploration AB. Därutöver avser Bolaget att skapa en stabil finansiell position. Styrelsen beslutade den 15 december 2020, i syfte att stärka den finansiella ställningen, genomföra en företrädesemission.

Ändamålet med nedanstående konsoliderade proformainformation är att redovisa den hypotetiska effekten som förvärvet hade haft på Bolagets konsoliderade resultaträkning för 2020-01-01—2020-09-30 och den konsoliderade balansräkningen i sammandrag per den 30 september 2020, som om transaktionen hade skett den 1 januari 2020.
Grängesberg Exploration AB och dess dotterbolag Dannemora Koncern AB förvärvades genom en emission av aktier om 60 000 TSEK den 5 november 2020. I samband med detta avyttrades dessutom MV Metallvärden AB, Metallvärden i Lesjöfors AB, Metallklipp i Lesjöfors AB samt Falu Skrot- och Metallhandel AB delvis genom kvittning av skulder och delvis genom en riktad emission genom kvittning om totalt 6 634 TSEK. I samband med detta förvärvades även fastigheten Sala Silvergruva 1:43 där Sala Bly AB bedriver sin verksamhet. Fastighetsköpet skedde delvis genom kvittning av skulder om 1 913 TSEK och delvis genom en kvittningsemission om 2 087 TSEK.

De avyttrade bolagen är eliminerade från Proformaredovisningen. Grängesberg Exploration AB, Dannemora Koncern AB samt fastigheten Sala Silvergruva 1:43 är tillagda. Proformaredovisningen består således av moderbolaget Grängesberg Exploration Holding AB, Grängesberg Exploration AB, Dannemora Koncern AB, Sala Bly AB samt Sala Bly Fastigheter AB. Proformainformationen har endast till syfte att informera hur Bolagets bokföring hade sett ut vid en sammanslagning av verksamheterna för Grängesberg Exploration AB och Bolaget. Proformainformationen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Grängesberg Exploration Holding AB:s faktiska finansiella ställning eller resultat. Vidare är proformainformationen inte representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. Investerare bör således vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid proformainformationen.

 

GRUNDER FÖR PROFORMAINFORMATIONEN

Redovisningsprinciper Proformainformationen har baserats på de redovisningsprinciper, Årsredovisningslagen respektive Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), som tillämpas av Grängesberg Exploration Holding AB. Grängesberg Exploration AB och Dannemora Koncern AB har använt K2 men kommer att övergå till K3. Siffrorna är oreviderade och ojusterade med undantag av vad som anges i not eller i revisors rapport nedan.

Proformajusteringar

Proformajusteringarna beskrivs nedan. Om inget annat anges är justeringarna av engångskaraktär.

Förvärv av Grängesberg Exploration AB

På extra bolagstämman den 5 november 2020 godkändes förvärvet av Grängesberg Exploration AB. Förvärvet har skett genom en apportemission av 1 500 000 000 aktier i Bolaget, som överlåtits till ägarna av Grängesberg Exploration AB. Denna transaktion genomfördes 30 november 2020. Förvärvsanalysen och proformainformationen i övrigt bygger på följande:

• Proformajusteringar har sin utgångspunkt i att Grängesberg Exploration AB är den redovisningsmässiga förvärvaren.

• Proformajusteringarna baseras på ledningens och styrelsens bästa bedömning av enskilda poster och förvärvsjusteringar.

• Kvittningsemissioner och kvittningar mot tidigare koncern-och intressebolag har tagits med vilket väsentligt förändrat balansräkningens poster jämfört med balansräkningen per 2020-06-30. I förvärvsanalysen har de redovisade värdena av identifierbara tillgångar och skulder antagits motsvara de verkliga värdena. Det förvärvade övervärdet uppgår till 31 203 TSEK och har fördelats på av Bolaget beräknade övervärden avseende följande poster: a) koncessioner i Grängesberg Exploration AB (Immateriella tillgångar) 18 722 TSEK och i Dannemora Koncern AB, b) tillredningar i gruva (Byggnader och mark) 9 455 TSEK, c) sovringsverk 1 799 TSEK (Byggnader och mark) samt d) uppfordringsverk (Inventarier) 1 227 TSEK.

Transaktionskostnader

Totala beräknade kostnader i samband med förvärvet består av transaktionskostnader så som arvoden till finansiella och legala rådgivare, garanter och marknadsföring. Dessa beräknas uppgå totalt till cirka 12 900 TSEK, varav ca 5 100 TSEK regleras genom riktad kvittningsemission. Dessa kostnader och emissioner redovisas ej i proforma resultat- och balansräkning; analysen av hur dessa slutligt skall redovisas är inte slutförd.

Resultaträkning (TSEK)2020-01-01--2020-09-30 MISAB Grängesberg Exploration Proforma-justeringar Not Pro forma
1
Nettoomsättning 12 198 312 -15 2 12 496
Övriga intäkter 2 750 0 -765 2 1 984
Summa intäkter 14 948 312 -780 14 480
Varukostnad -7 128 -175 0 -7 303
Övriga externa kostnader -2 890 -515 151 2 -3 254
Personalkostnader -3 324 0 0 -3 324
Avskrivningar och nedskrivningar -1 054 -279 229 2 -1 104
Rörelseresultat 552 -657 -400 -505
Finansiella intäkter 54 0 373 427
Finansiella kostnader -3 792 -54 -953 2 -4 799
Finansiella poster netto -3 738 -54 -580 -4 372
Resultat efter finansiella poster -3 186 -711 -980 -4 877
Skatt 126 0 0 126
Årets resultat -3 060 -711 -980

-4 751

Balansräkning (TSEK)2020-09-30 MISAB Grängesberg Exploration Proforma-justeringar Not Pro forma
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 3
Koncessioner 0 19 036 19 647 5 38 684
Summa immateriella tillgångar 0 19 036 19 647 38 684
Materiella tillgångar
Byggnader och mark 5 100 10 676 15 262 5,6 31 038
Inventarier och verktyg 261 1 136 1 073 5 2 471
Summa materiella tillgångar 5 361 11 812 16 336 33 509
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar 1 401 0 -1 6 1 400
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 401 0 -1 1 400
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 762 30 849 35 981 73 593
Omsättningstillgångar
Varulager 861 0 0 861
Kundfordringar 162 0 -16 6 146
Övriga kortfristiga fordringar 2 356 333 -1 443 5,6,8 1 246
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 994 49 -486 5,6,8 557
Likvida medel 1 418 203 -1 115 8 506
Summa omsättningstillgångar 5 791 585 -3 060 3 315
SUMMA TILLGÅNGAR 12 553 31 434 32 921 76 908
Balansräkning (TSEK)2020-09-30 MISAB Grängesberg Exploration Proforma-justeringar Not Pro forma
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 552 100 -100 4 1 552
Övrigt bundet kapital 0 86 -86 4 0
Pågående nyemission 0 0 68 721 6,7 68 721
Balanserat resultat -24 070 27 779 -18 070 4,6,8 -14 360
Årets resultat -3 060 -711 -980 4,6,8 -4 751
Summa eget kapital -25 578 27 254 49 485 51 161
Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar 1 113 0 -1 113 8 0
Uppskjuten skatteskuld 430 24 0 454
Räntebärande skulder 15 900 5 -4 690 7,8 11 215
Summa långfristiga skulder 17 443 29 -5 803 11 668
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 436 172 -980 8 2 628
Skatteskulder 3 2 418 0 9 2 421
Övriga kortfristiga skulder 14 264 1 521 -7 916 7,8 7 869
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 984 41 -1 864 7,8 1 160
Summa kortfristiga skulder 20 688 4 152 -10 760 14 078
Summa skulder 38 131 4 180 -16 563 25 746
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 553 31 434 32 921 76 908

Not 1 Proformainformation 2020-09-30

Den konsoliderade proformaresultaträkningen för perioden 2020-01-01–2020-09-30 har upprättats som om förvärvet av Grängesberg Exploration AB ägt rum den 1 januari 2020. I koncernen ingår Grängesberg Exploration Holding AB:s (tidigare MISAB), Grängesberg Exploration AB med dess helägda dotterbolag Dannemora Koncern AB, det helägda dotterbolaget Sala Bly AB och dess dotterbolag Sala Bly Fastigheter AB samt den nyförvärvade fastigheten Sala Silvergruva 1:43.

Not 2 Eliminering tidigare koncernbolag i MISAB

Per den 30 september ingår MV Metallvärden AB, Metallvärden i Lesjöfors AB, Metallklipp i Lesjöfors AB samt Falu Skrot och Metallhandel AB i MISAB:s koncernräkning. De såldes den 5 november 2020 och har för

att ge en mer rättvisande bild av den nya koncernen eliminerats även resultatmässigt.

Not 3 Proformabalansräkning

Den konsoliderade proformabalansräkningen per 2020-09-30 har upprättats för att åskådliggöra koncernens finansiella ställning skulle se ut 30 september 2020. Samtliga belopp i TSEK.

Not 4 Förvärvseliminering av Grängesberg Exploration AB

Det förvärvade egna kapitalet inklusive årets upparbetade resultat elimineras.

Not 5 Goodwillvärdefördelning vid Bolagets köp av Grängesberg Exploration AB

Det förvärvade övervärdet (Goodwill) uppgår till 31 203 TSEK och har fördelats på av Bolaget beräknade övervärden avseende; a) koncessioner i Grängesberg Exploration AB (Immateriella tillgångar) 18 722 TSEK och i Dannemora Koncern AB, b) tillredningar i gruva (Byggnader och mark) 9 455 TSEK, c) sovringsverk 1 799 TSEK (Byggnader och mark) samt d) uppfordringsverk (Inventarier) 1 227 TSEK.

Not 6 Köp av Fastigheten Sala Silvergruva 1:43

Fastigheten förvärvades för 4 000 TSEK (Byggnader och mark) genom kvittningsemission om 2 087 TSEK samt kvittningar mot koncernbolag om 1 913 TSEK.

Not 7 Nyemission

Avser förvärv av Grängesberg Exploration AB (60 000 TSEK), kvittningsemission avseende fastigheten Sala Silvergruva 1:43 (2 087 TSEK) och kvittningsemission (6 634 TSEK) för lösen av skulder.

Not 8 Eliminering av balansposter i tidigare koncernbolag i MISAB

I denna eliminering har MV Metallvärden AB, Metallvärden i Lesjöfors AB, Metallklipp i Lesjöfors AB samt Falu Skrot- och Metallhandel AB eliminerats. Totala balansposter som eliminerats avseende dessa bolag uppgår till 1 911 TSEK.

Not 9 Skatteskuld

2 418 TSEK avser överklagad skatteskuld avseende Dannemora Koncern AB.

Revisionsrapport rapport avseende proformaredovisning

Till styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) org.nr 556710–2784

Jag har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på sidorna 45‑48 i Grängesberg Exploration Holding AB:s (publ) prospekt daterat den 2020‑12‑18.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärven av Grängesberg Exploration Holding AB skulle ha påverkat koncernbalansräkningen för Grängesberg Exploration Holding AB per den 30 september 2020 och koncernresultaträkningen för perioden 2020-01-01–2020-09-30.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Revisorns ansvar

Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga 20 §3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Jag har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Jag tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som jag har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som jag lämnat tidigare.

Utfört arbete

Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 ”Granskning av finansiell information i prospekt”. Det innebär att jag följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Grängesberg Exploration Holding AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Mitt arbete, vilket innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de förklaringar jag bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på sidan 46 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande

Enligt min bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på sidan 45 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm 2020-12-18

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor

 

Finansiell kalender

Bolagets nya styrelse har beslutat om följande datum för publicering av finansiell information samt för Årsstämma 2021;

  • Bokslutskommuniké 2020       2021-02-18
  • Kvartalsrapport Q1                 2021-05-21
  • Årsstämma                            2021-05-21
  • Halvårsrapport                       2021-08-19
  • Kvartalsrapport Q3                 2021-11-18
  • Bokslutskommuniké 2021       2022-02-17


Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-21, klockan 08.30.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date