Follow

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) offentliggör prospekt avseende den fullt garanterade företrädesemission om högst cirka 42 miljoner kronor

21 December 2020 - 08:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (”GRANGEX” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Prospektet är per idag den 21 december 2020 godkänt och registrerat hos Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.grangesbergexploration.se, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt Hagberg & Aneborn FK:s hemsida, www.hagberganeborn.se.
 

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-21, klockan 08:45.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://www.grangesbergexploration.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i GRANGEX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i GRANGEX kommer endast att ske genom det prospekt som GRANGEX beräknar kunna offentliggöra på Bolagets webbplats https://www. grangesbergexploration.se innan teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i GRANGEX i någon jurisdiktion, varken från GRANGEX, eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar GRANGEX aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, "planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtinriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date