Follow

Grängesberg Exploration Holding AB beslutar om en företrädesemission om högst cirka 42 miljoner kronor

15 December 2020 - 12:00

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB:s (publ) (”GRANGEX” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner, vilka ska ges ut i enheter (s.k. ”Units”) med företrädesrätt för GRANGEX aktieägare om högst cirka 42 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), med de villkor som offentliggjordes av Bolaget den 29 oktober 2020. Utöver det tidigare offentliggjorda garantikonsortium som garanterar cirka 80 procent av emissionen, är emissionen nu även garanterad till 100 procent, genom ett toppgarantikonsortium som garanterar resterande del av Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

För fullständiga villkor för Företrädesemissionen och användningen av nettolikviden, hänvisas dels till Bolagets pressmeddelande av den 29 oktober 2020, dels till prospektet för Företrädesemissionen som Bolaget ämnar offentliggöra omkring den 22 december 2020, enligt tidplanen som presenteras nedan.

Utökat garantikonsortium

Utöver det garantikonsortium som offentliggjordes den 29 oktober 2020 omfattas Företrädesemissionen nu även av en toppgaranti bestående av externa garanter, innebärande att Företrädesemissionen nu är garanterad till 100 procent.

Tidplan för Företrädesemissionen

18 december 2020 Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
21 december 2020 Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter
22 december 2020 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
Omkring den 22 december 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
28 december 2020 – 13 januari 2021 Handel i uniträtter
28 december 2020 – 15 januari 2021 Teckningsperiod
28 december 2020 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i betalda tecknade Unit (BTU)
19 januari 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-15, klockan 12.00.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/ och https://www.metallvarden.se/

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Grängesberg Exploration Holding AB
Grängesberg Exploration Holding is a service company. Focus is on the metallurgical industry in northern Europe. Currently the company offers supplies of primarily secondary raw materials, transport, financing, price hedging, and related services. The company currently has its own recycling and processing of secondary raw materials. The company was established in 1988 and is based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date