Follow

Goodbye Kansas Groups företrädesemission övertecknad enligt preliminärt utfall

25 January 2023 - 21:10

Den preliminära teckningssammanställningen av den företrädesemission som offentliggjordes den 18 november 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 januari 2023 ("Företrädesemissionen") i Goodbye Kansas Group AB (publ) ("Goodbye Kansas Group" eller "Bolaget"), visar att 2 217 305 470 aktier, motsvarande cirka 100,1 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen övertecknades och därmed togs inga emissionsgarantier i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Goodbye Kansas Group cirka 66,5 MSEK vilket avser finansiera fortsatta investeringar i Bolagets studioverksamhet samt minska Bolagets skuldsättning.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 25 januari 2023 och den preliminära sammanställningen visar att 1 689 584 797 aktier, motsvarande cirka 76,3 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 527 720 673 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 23,8 procent vilket gav en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 100,1 procent. Goodbye Kansas Group kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 66,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd samt hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Emissionen ger en kraftig förstärkning av Bolagets balansräkning samtidigt som den möjliggör för fortsatt satsning och utveckling av studioverksamheten”, kommenterar Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group.

Den som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 4 januari 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 27 januari 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras omkring den 27 januari 2023.

Rådgivare
Goodbye Kansas Group har anlitat Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Danieli, VD, +46 (0) 701 981 049, [email protected]

Om Goodbye Kansas Group AB
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver och Peking.

Bolaget har Erik Penser Bank AB som Certified Adviser, tel: +46 8-463 80 00, [email protected].

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Goodbye Kansas har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Goodbye Kansas Group AB
Goodbye Kansas is a game development company. It focuses on developing site-based games and services with augmented reality + geolocation platform, which is a technology for real-time enhancement, the real world of digital objects and information. In addition, it offers location-based software services for mobile games and applications....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More