Follow

PEPINS STÖRSTA ÄGARE HAR UNDERTECKNAT FÖRHANDSACCEPTER ATT ACCEPTERA FUNDEDBYMES OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

19 August 2021 - 15:25

Såsom tidigare har offentliggjorts av Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) har de största aktieägarna i Pepins avsett att ingå förhandsaccepter avseende FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ):s (”FundedByMe”) offentliga uppköpserbjudandet som offentliggjordes den 23 juni 2021 (”Erbjudandet”). De största aktieägarna i Pepins har nu undertecknat förhandsaccepter vilket innebär att 62,39 procent av aktierna i Pepins åtagit sig att acceptera Erbjudandet. De aktieägare som åtagit sig att acceptera Erbjudandet är, Investment AB Spiltan, Vokerot Ventures AB, Lednil AB, Silfverlok Invest AB, WesterInvest AB, och Repsorp Ventures AB.

Preliminär tidplan

Ett prospekt avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 24 september 2021. Acceptperioden för Erbjudandet kommer enligt nuvarande beräkningar att inledas omkring den 30 september 2021 och avslutas omkring den 14 oktober 2021. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart FundedByMe har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller FundedByMe annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 18 oktober 2021 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 25 oktober 2021.

FundedByMe förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Denna information är sådan som FundedByMe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, kl. 15.25.

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: [email protected]

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig

Telefon: +46 (0)763 16 24 92

E-post: [email protected]

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. FundedByMe kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

FundedByMe kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Eftersom Pepins inte är noterat på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform är Takeover-reglerna inte tillämpliga på detta Erbjudande.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
FundedByMe Crowdfunding Sweden is a crowdfunding company within equity crowdfunding. The company group includes the subsidiary Laika Consulting, which primarily works with Investor Relations, as well as ownership in Feminvest, a network for women investors. At present, the company offers a proprietary financing support platform through crowdfunding for growth companies around the global market. Cu...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More