Follow

OFFENTLIGGÖRANDE AV MEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

31 August 2021 - 08:15

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett informationsmemorandum (”Memorandum”) inför förestående emission av A-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas till cirka 31 procent av teckningsförbindelser och till 69 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Memorandum

Memorandumet finns tillgängligt på FundedByMe:s hemsida: www.fundedbyme.com/investor-relations och bifogat i detta pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 20 074 578 A-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs FundedByMe cirka 26,1 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
  • Teckningskurs: 1,30 SEK per A-aktie.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdagen för fastställandet av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 31 augusti 2021. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 augusti 2021.
  • Teckningsrätter: Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget.
  • Handel med teckningsrätter:  2 - 13 september 2021.
  • Teckningsperiod: 2 - 16 september 2021. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
  • Tecknings- och Garantiåtaganden: FundedByMe har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 18 MSEK, motsvarande hela Företrädesemissionen.
  • Emissionslikvidens användning: Syftet med emissionen är att stärka Bolagets kassa för att bli en finansiellt jämbördig part med Pepins inför det aviserade samgående samt att möjliggöra nödvändiga investeringar för att växa mot lönsamhet.

Indikativ tidplan

31 augusti 2021                                          Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

2 september – 13 september 2021              Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME

2 september – 16 september 2021              Teckningsperiod för Företrädesemissionen

20 september 2021                                    Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Aktieinvest FK är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: [email protected]

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig

Telefon: +46 (0)763 16 24 92

E-post: [email protected]

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i FundedByMe i någon jurisdiktion, varken från FundedByMe eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Företrädesemissionen är undantaget från prospektskyldighet enligt artikel 3.2 b i Prospektförordningen beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs under en tolvmånadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
FundedByMe Crowdfunding Sweden is a crowdfunding company within equity crowdfunding. The company group includes the subsidiary Laika Consulting, which primarily works with Investor Relations, as well as ownership in Feminvest, a network for women investors. At present, the company offers a proprietary financing support platform through crowdfunding for growth companies around the global market. Cu...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More