Follow

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

14 July 2021 - 17:22

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 16 augusti 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A i Stockholm. Syftet med bolagsstämman är att ge styrelsen förutsättningar att genomföra den tidigare annonserade nyemissionen och därmed också samgåendet med Pepins Group AB (publ). Styrelsen ser samgåendet med Pepins Group AB (publ) som en mycket attraktiv möjlighet för bolagets fortsatta framgång.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

•           dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 augusti 2021,

•           dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 10 augusti 2021.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till [email protected] och i andra hand per post till FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 6 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 10 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.fundedbyme.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                       Stämmans öppnande

2.                       Val av ordförande vid stämman

3.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                       Godkännande av dagordning

5.                       Val av en eller två justeringsmän

6.                       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                       Beslut om ändring av bolagsordningen

8.                       Beslut om emissionsbemyndigande

9.                       Beslut om riktad nyemission 1

10.                    Beslut om riktad nyemission 2

11.                    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Eftersom bolagets aktiekurs varierar är kursen för vid nyemissionen inte känd. Därför vill styrelsen få mandat att fatta beslut avseende bolagsordningen enligt olika utfall  på antal aktier och aktiekapital. Styrelsen föreslår således att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Gränserna avseende aktiekapital i paragraf 4 ska ändras från att vara lägst 916 666,65 kronor och högst 3 300 000 kronor till något av alternativ a) till c) nedan med anledning av de kommande nyemissionerna som ska genomföras i bolaget. Styrelsen instrueras att anmäla den bolagsordning som bäst överensstämmer med utfallet i de kommande nyemissionerna så att det nya aktiekapitalet är så nära det nya lägsta aktiekapitalet i bolagsordningen i något av nedan intervall.

a)                      lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

b)                      lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

c)                       lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Gränserna för antalet aktier i paragraf 5 ska ändras från att vara lägst 12 000 000 och högst 45 000 000 till något av alternativ a) till c) nedan med anledning av de kommande nyemissionerna som ska genomföras i bolaget. Styrelsen instrueras att anmäla den bolagsordning som bäst överensstämmer med utfallet i de kommande nyemissionerna så att det nya antalet aktier är så nära det nya lägsta antalet i bolagsordningen i något av nedan intervall.

a)                      lägst 34 000 000 och högst 136 000 000.

b)                      lägst 27 000 000 och högst 108 000 000.

c)                       lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Gränsen för högsta antal A-aktier som kan ges ut ska ändras från 45 000 000 till något av alternativ a) till c) nedan med anledning av de kommande nyemissionerna som ska genomföras i bolaget. Styrelsen instrueras att anmäla den bolagsordning som bäst överensstämmer med utfallet i de kommande nyemissionerna.

a)                      högst 136 000 000.

b)                      högst 108 000 000.

c)                       högst 80 000 000.

Gränsen för högsta antal B-aktier som kan ges ut ska ändras från 20 000 000 till något av alternativ a) till c) nedan med anledning av de kommande nyemissionerna som ska genomföras i bolaget. Styrelsen instrueras att anmäla den bolagsordning som bäst överensstämmer med utfallet i de kommande nyemissionerna.

a)                      högst 60 444 444.

b)                      högst 48 000 000.

c)                       högst 35 555 556.

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie A enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission 1

Eftersom bolaget har en ansträngd likviditetssituation har avtal träffats om kompensation i form av aktier med bolagets strategiska arbetsgrupp och den tidigare tillförordnade VDn Anders Sahlgrens bolag. Styrelsen föreslår således att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt i huvudsak följande.

1.           Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 83 741,768036 kronor genom nyemission av högst 572 521 B-aktier.

2.           Teckningskursen ska vara 1,38 kronor per aktie. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

3.          Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma nedan bolag.

Fordringsägare                         Fordran (kr)                                 Högsta antal B-aktier:

Axium AB (556713-5560)                                                           160 080            116 000

RL Design AB (556302-4941)                                                     90 000              65 217

Medici Advisors Europe AB (556970-8059)                               240 000            173 913

Blong AB (556757-6011)                                                          300 000            217 391

Totalt:                                                                                        790 080            572 521

4.           Teckningen av aktier ska ske senast den 16 september 2021. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5.           Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordran mot bolaget senast den 16 september 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

6.           Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka bolagets eget kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom att kvitta, alternativt återbetala vid kontantbetalning, del av den fordran som parterna enligt punkt 3 ovan har gentemot bolaget.

7.           Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde för bolagets aktie som fastställts i samband med förhandlingar mellan parterna i nära anslutning till offentliggörandet av kallelsen till extra bolagsstämman.

8.           De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9.           Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 10 – Beslut om riktad nyemission 2

Eftersom bolaget har en ansträngd likviditetssituation har styrelsens ledamöter godkänt att bli kompenserade i form av aktier. Aktieägaren Tor Bonnier föreslår således att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt i huvudsak följande.

1.           Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 40 357,663610 kronor genom nyemission av högst 275 915 A-aktier.

2.           Teckningskursen ska vara 1,38 kronor per aktie. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

3.                       Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma nedan personer.

Fordringsägare                         Fordran (kr)    Högsta antal aktier:

Per Anders Fasth                     132 440            95 971

Mia Rolf                                     49 665              35 989

Anders Lundström                  66 220              47 985

Christian Lindell                       66 220              47 985

Haqvin Svensson                     66 220              47 985

Totalt:                                       380 765            275 915

4.         Teckningen av aktier ska ske senast den 16 september 2021. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5.         Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordran mot bolaget senast den 16 september 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

6.         Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka bolagets eget kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom att kvitta, alternativt återbetala vid kontantbetalning, del av den fordran som parterna enligt punkt 3 ovan har gentemot bolaget.

7.         Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde för bolagets aktie som fastställts i samband med förhandlingar mellan parterna i nära anslutning till offentliggörandet av kallelsen till extra bolagsstämman.

8.         De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9.        Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkterna 9 och 10 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna eftersom emissionerna riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen. Det noteras härvid att styrelsens ledamöter inte deltagit i handläggningen i förslagen som berört dem själva.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.fundedbyme.com senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Stockholm i juli 2021

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 17:30 CET.
 

För ytterligare information kontakta:
Anders Danielsson, VD
Telefon: +46 (0)73 420 49 07
E-post: [email protected]

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig
Telefon: +46 (0)763 16 24 92
E-post: [email protected]

Om FundedByMe
FundedByMe är noterat på NGM Nordic SME och består av crowdfunding-verksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfunding-bolag.  FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
FundedByMe Crowdfunding Sweden is a crowdfunding company within equity crowdfunding. The company group includes the subsidiary Laika Consulting, which primarily works with Investor Relations, as well as ownership in Feminvest, a network for women investors. At present, the company offers a proprietary financing support platform through crowdfunding for growth companies around the global market. Cu...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More