Follow

FundedByMe presenterar halvårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30

24 August 2021 - 08:31

Sammanfattning av första halvåret 2021 jämfört med första halvåret 2020

• Underliggande resultat förbättrades med 2,9 MSEK till -3,4 MSEK (-6,3)

• Försäljningen minskade med 6% och totala intäkter med 21%. Största delen av  minskningen beror på lägre intäkter från den internationella verksamheten, som  påverkats av hårdare restriktioner och nedstängningar relaterade till pandemin. Dessutom innehöll fjolårets intäkter poster av engångskaraktär i form av permitteringsstöd och hyresintäkter som inte återkommit under 2021.

• Rörelsens kostnader minskade med 32% till 9,8 MSEK (14,5)

• Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-8,2). Det förbättrade resultatet kan förklaras av en förbättrad kostnadseffektivitet.

• Resultat före skatt uppgick till -5,2 MSEK (-8,2)

 

VD har ordet

Första halvåret 2021 har varit minst sagt intensivt för FundedByMe. Vi har arbetat hårt med att effektivisera verksamheten. Arbetet har också börjat synas i siffrorna. Intäkterna är förvisso något lägre än under motsvarande period i fjol, men resultatutvecklingen har gått i rätt riktning. Detta gäller såväl för crowdfundingverksamheten inom FundedByMe som för Laika Consulting och Feminvest.

Koncernens nettoomsättning från den svenska verksamheten uppgick under perioden till 6,5 Mkr (6,9), intäkterna uppgick till 6,4 Mkr (8,2) och det underliggande resultatet förbättrades till –3,4 Mkr (-6,3). Under årets första hälft har vi fortsatt att fokusera på kostnader samtidigt som vi ser att minskningen i intäkter också har planat ut.

Under sommaren har vi haft flera pågående finansieringsprojekt och vår pipeline för hösten ser lovande ut. Under senare delen av H1 har mycket av vårt fokus legat på att ta bolaget till nästa nivå med målet att bli det självklara valet för kapitalanskaffning och investeringar för växande bolag. I slutet av juni kunde vi meddela att FBM går ihop med Pepins. Samgående är beräknat att ske under hösten och kommer att göra den nya koncernen starkare och därmed bli en än tydligare utmanare på den svenska marknaden för kapitalanskaffningar och investeringar i växande bolag.

FundedByMe och Pepins har hittills verkat på marknaden från varsitt håll. Den nya koncernen kommer att därmed få ett bredare och mer attraktivt erbjudande och bli rådgivare till företag genom hela tillväxtresan. Vi ska erbjuda våra kunder tillgång till fler investerare och ett bredare spektrum av tjänster. För investeraren ger det ett bredare och mer varierat utbud av investeringsmöjligheter. På det sättet skapas ännu fler och bättre möjligheter att bygga en diversifierad portfölj av framtida framgångsrika bolag. Med en digital plattform och effektiva processer blir det möjligt att hjälpa företag med finansiering från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen.

Den nya koncernen kommer att bli operationellt effektivare med bättre förutsättningar att anpassa sig och dra nytta av den snabbt växande finansieringsbranschen och den harmoniserade regleringen som snart börjar gälla i EU.

Samgåendet sker genom att FundedByMe köper Pepins genom en riktad nyemission till Pepins aktieägare. Därmed kommer Pepins nuvarande ägare och FundedByMes nuvarande ägare att äga 50 procent vardera av den nya koncernen. Ytterligare en förutsättning för affären har varit att FundedByMe stärker sin balansräkning med drygt 26 miljoner kronor. Det är otroligt glädjande att vi på kort tid fått fullt stöd från FBM:s huvud[1]ägare som ställt upp med garantier och teckningsåtagaden som medfört att emissionen kunnat säkerställas fullt ut. Jag ser detta som en tydlig signal på huvudägarnas övertygelse om att den färdplan som tagits fram för den nya koncernen är rätt.

FundedByMe står nu inför en spännande höst och framtid. Vi ska fortsätta att jobba hårt i de befintliga verksamheterna samtidigt som integrationsarbetet med den nya koncernen fortgår.

Anders Danielsson

VD FundedByMe

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
FundedByMe Crowdfunding Sweden is a crowdfunding company within equity crowdfunding. The company group includes the subsidiary Laika Consulting, which primarily works with Investor Relations, as well as ownership in Feminvest, a network for women investors. At present, the company offers a proprietary financing support platform through crowdfunding for growth companies around the global market. Cu...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More