Follow

FODELIA OYJ -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton)

03 May 2022 - 08:00

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 3.5.2022 klo 8.00

KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI 23 PROSENTTIA JA KANNATTAVUUS PARANI

LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuun 2022 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 22,8 % ja oli 9 237 tuhatta euroa (7 520 ja 39,6 %)
  • Katsauskauden käyttökate oli 651 t € ja 7,0 % liikevaihdosta (350 t € ja 4,7 %)
  • Katsauskauden liikevoitto oli 245 t € ja 2,7 % liikevaihdosta (-40 t € ja -0,5 %)

Ohjeistus vuodelle 2022

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta mahdollinen koronapandemian jatkuminen ja uudelleen kiihtyminen sekä Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen sekä yleiseen hintatasoon.

Avainluvut

Konserni(tuhatta euroa, ellei toisin mainita)  1–3/2022 1–3/2021 Muutos-% 1–12/2021
Liikevaihto 9 237 7 520 22,886 34 072
Käyttökate 651 350 86,0 2 410
    % liikevaihdosta 7,0 4,7 7,1
Liikevoitto 245 -40 714,9 1 186
    % liikevaihdosta 2,7 -0,5 3,5
Tilikauden tulos 104 -99 204,8 653
    % liikevaihdosta 1,1 -1,3 1,9
Osakekohtainen tulos, € 0,01 -0,01 0,09
Omavaraisuusaste % 37,2 42,3 37,5
Nettovelkaantumisaste % 111,7 83,8 113,6
Oman pääoman tuotto % 4,2 -4,1 6,6
Sijoitetun pääoman tuotto % 4,6 -0,8 5,5
Taseen loppusumma 26 792 22 762 17,7 26 380
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 121 124 -2,4 127

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Fodelia-konsernin liiketoiminta kehittyi alkuvuonna suotuisasti toimintaympäristön haasteista huolimatta. Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja käyttökate parani 86 prosenttia.

Koronapandemian vaikutukset Foodservice-markkinaan ovat vähentymässä. Ravintolarajoitukset poistuivat 1.3.2022 alkaen, ja arvioimme Foodservice-markkinan palautuvan kevään kuluessa kohti normaalia. PTY:n tilaston mukaan tammi-maaliskuun 2022 Foodservice-liikevaihto kasvoi 21,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Feelian Foodservice -liiketoiminta kehittyi vielä markkinakasvuakin paremmin. Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 41 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Positiivisen markkinakehityksen lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikutti myynti hoivasektorille. Katsauskaudella saatiin myös uusia kokonaisvaltaisia hoiva-asiakkuuksia, joiden myötä kasvun ennakoidaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana.

Feelian verkkokaupan (FodNet Oy) liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 58 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön toiminta on vahvassa kehitysvaiheessa, sen organisaatiota on uudistettu sekä logistiikkaa ja verkkoalustaa kehitetty vastaamaan kuluttajatarpeita. Yhtiön kasvun uskotaan jatkuvan vahvana, vaikka koronapandemian heikkenemisen myötä verkkokaupan vahvin kasvu voi yleisesti taittuakin.

Vähittäiskauppamarkkinassa toimivien yhtiöiden Real Snacksin, Perniön Lihan ja Pita Factoryn liiketoimintaan vaikutti normaali kausivaihtelu, eikä alkuvuosi anna kokonaiskuvaa koko vuoden tilanteesta. Vuoden ensimmäisen sesongin, pääsiäisen, ajoittuminen tänä vuonna huhtikuuhun vaikutti ensimmäisen kvartaalin vertailtavuuteen. Real Snacksin omien brändien liikevaihto on jatkanut kasvua ja suhteellista kannattavuutta on pystytty parantamaan. Perniön Liha on alkuvuonna hakenut kustannustehokkuutta logistiikan uudistuksilla ja Pita Factoryn toimintaa tehostamaan on hankittu uusi tuotanto- ja pakkauslinja.

Ukrainan tilanne on luonut epävarmuutta myös Fodelian liiketoimintaympäristöön. Raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden, energian sekä logistiikan kustannukset ovat nousseet alkuvuonna merkittävästi. Tämä kehitys voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa negatiivisesti myös Fodelian tuloskehitykseen. Tilannetta hallitaan kuitenkin pidempien ostosopimusten kautta, tuotevalikoiman hallinnan ja tuotekehityksen avulla sekä käymällä hintaneuvotteluja asiakkaiden kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Vuonna 2022 investointeja on tarkoitus jatkaa edeltäviä vuosia maltillisemmin. Konserni investoi alkuvuonna noin 700 tuhatta euroa. Investointien pääpaino oli tuotannon automatisoinnissa sekä järjestelmäkehityksessä.  Tarkoituksemme on keskittää investointeja edelleen tuotannon automatisointiin, prosessien kehittämiseen sekä digitalisaatiotason nostoon.

Olemme ottaneet merkittäviä askelia kohti entistä vastuullisempaa toimintaa. Aloitimme syksyllä 2021 konsernina yhteistyön hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneen Biocoden kanssa, ja asetimme tavoitteeksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä toimintojemme ja toimitusketjujemme suhteen. Feelialla ja Real Snacksilla hiilijalanjälkien laskenta etenee hyvin ja ensimmäisten tuotteiden hiilijalanjäljet on jo julkaistu. Tavoitteena on saada konsernin yhtiöiden laskenta valmiiksi vuoden 2022 aikana, ja lisätä tiedot pakkauksiin vuonna 2023.

Fodelia-konserni julkaisi alkuvuonna uudet pidemmän aikavälin kasvutavoitteet. Vaikka muutokset liiketoimintaympäristössä tuovat epävarmuutta liiketoiminnan kehittymiseen, näkymät vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin ovat vahvoja. Tarkoituksemme on jatkaa kannattavaa kasvua ja saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Liikevaihto yksiköittäin/ liiketoiminta-alueittain 1–3/2022 1–3/2021 Muutos-%        1–12/2021
Real Snacks Oy 1 856 1 891 -1,9 8 077
Feelia Oy + FodNet Oy 6 016 4 085 47,3 19 519
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy 1 381 1 569 -12,0 6 697
Muut yksiköt ja eliminoinnit -16 -25 35,4 -221
Fodelia-konsernin liikevaihto yhteensä 9 237 7 520 22,8 34 072


Konsernin liikevaihto kasvoi 22,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu on orgaanista kasvua ja sen toi Feelian ja FodNetin liiketoiminnan positiivinen kehitys tammi-maaliskuussa.

Liikevoitto yksiköittäin/ liiketoiminta-alueittain 1–3/2022 1–3/2021 Muutos-%        1–12/2021
Real Snacks Oy 74 73 0,7 304
Feelia Oy + FodNet Oy 287 234 22,7 1 898
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy -53 -31 -71,7 136
Muut yksiköt 18 -187 109,6 -833
Liiketoimintojen tulos (EBITA) 325 89 265,2 1 505
konserniliikearvopoistot ja muut konsernieliminoinnit -80 -129 38,0 -320
Fodelia-konserni liikevoitto yhteensä 245 -40 714,9 1 186


Konsernin kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Konsernin liiketoimintojen tulos ennen liikearvopoistoja oli 325 tuhatta euroa (89), kasvua oli 265,2 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 245 tuhatta euroa (-40).

Yksiköistä Feelian ja FodNetin liikevoitto kasvoi 22,7 prosenttia. Real Snacksin liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ja Perniön Lihan ja Pita Factoryn tulos laski hieman, lähinnä pääsiäissesongin ajoittumisen vuoksi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiökokous järjestettiin 12.4.2022. Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu 12.4.2022 ja kokouksen pöytäkirja löytyy yhtiön internetsivuilta www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/hallinto/yhtiokokous-2022.

Fodelian johtoryhmän jäsen ja Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja Arja Kastarinen on ilmoittanut lähtevänsä yhtiöstä siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen viimeistään lokakuussa 2022. Fodelian johtoryhmä jatkaa toistaiseksi entisellä kokoonpanolla.

LISÄTIETOJA

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: [email protected]

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: [email protected]

FODELIA LYHYESTI

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

www.fodelia.fi

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Helsinki (Finland)
Fodelia Oyj
Fodelia is a manufacturer of food products in Finland. Its food operations include Real Snacks, a potato chip factory that manufactures potato chips and corn and oat snacks from primarily Finnish raw materials for both the domestic market and exports market; and Feelia a manufacturer of pre-cooked meals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More