Follow

Insiderinformation: Fifax påbörjar en riktad emission av aktier till bolagets borgenärer för att konvertera vissa skulder

26 May 2023 - 16:30

26 maj 2023 16.30

FIFAX Abp, bolagsmeddelande, insiderinformation, 26 maj 2023, kl. 16.30 EEST

Riktad emission av aktier

FIFAX Abp:s ("Fifax" eller "Bolaget") ordinarie bolagsstämma beslutade den 27 februari 2023 att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om en riktad emission av upp till 3 300 000 nya aktier i Bolaget till Bolagets borgenärer för att konvertera vissa skulder och räntor på skulder. Bolaget har upplupna obetalda räntor som hänför sig till kapitallån, vars lånekapital tidigare redan har konverterats till aktier i Bolaget i enlighet med deras villkor. Beloppet av dessa upplupna räntor uppgår till cirka 500 000 euro (nedan "Upplupna Kapitallåneräntor"). Dessutom har Bolaget ett räntebärande lån från Helmet Capital Oy Ab, vars lånevillkor tillåter att kapital och upplupen ränta kan konverteras till eget kapital. Lånekapitalet och på lånet upplupen ränta uppgår till cirka 150 000 euro (lånekapitalet och den upplupna räntan nedan "Lånet"). I enlighet med bemyndigandet som ordinarie bolagsstämman beviljat kan aktieemissionen riktas till innehavarna av de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet, i en eller flera rater, för att konvertera de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet till aktier i Bolaget. Den riktade aktieemissionen skulle verkställas genom att kvitta de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet mot ett teckningspris som fastställs av styrelsen.

Bolagets styrelse har idag den 26 maj 2023, på basen av bemyndigandet givet av den ordinarie bolagsstämman, beslutat om en riktad aktieemission, där upp till 3 300 000 nya aktier i Bolaget ("Konverteringsaktier") emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till innehavarna av de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet ("Aktieemissionen"). Teckningsperioden för aktierna börjar den 29 maj 2023 kl. 10.00 finsk tid och slutar den 13 juni 2023 kl. 16.30 finsk tid. 

Teckningspriset i Aktieemissionen är 0,222 euro per aktie, vilket baserar sig på Bolagets akties med handelsvolym viktade genomsnittliga börskurs mellan 11 maj och 25 maj 2023. Teckningspriset betalas i sin helhet genom att kvitta de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet mot teckningspriset.

Konvertering av de Upplupna Kapitallåneräntorna och/eller Lånet till aktier i Bolaget skulle förbättra och förtydliga Bolagets kapitalstruktur, förbättra Bolagets likviditet och minska dess skuldsättning. Följaktligen anser Fifax styrelse att det finns vägande ekonomiska skäl för att verkställa Aktieemissionen.

Villkoren för Aktieemissionen bifogas till detta meddelande.

Registrering och notering av aktierna

Bolaget kommer att meddela resultatet av Aktieemissionen och att lämna in en ansökan om att Konverteringsaktierna ska tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Finland-marknadsplatsen omkring den 14 juni 2023. Konverteringsaktierna kommer att registreras i det finska handelsregistret och registreras på tecknares värdeandelskonton omkring den 15 juni 2023. Handeln med Konverteringsaktierna på Nasdaq First North Growth Market Finland-marknadsplatsen inleds omkring den 16 juni 2023 med handelsbeteckningen "FIFAX". Konverteringsaktierna kommer att ge samma rättigheter som Bolagets övriga aktier från och med att Konverteringsaktierna registrerats i handelsregistret och på värdeandelskontona. Aktia Alexander Corporate Finance Oy agerar som teckningsplats för Aktieemissionen.

FIFAX ABP

Tilläggsinformation:
Samppa Ruohtula
Verkställande direktör, FIFAX Abp
+358 40 559 8812
[email protected]

Certifierad rådgivare:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098
 
Fifax i korthet

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hållbar fisk året om.

Fifax, grundat år 2012, använder sig av en ultraintensiv implementering av ett recirkulerande vattenbrukssystem RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som bygger på ett så gott som helt slutet vattenkretslopp och där fiskarna lever i stora landbaserade bassänger inomhus. Inomhusbassängerna skyddar fiskodlingen betydligt bättre från externa faktorer, och anläggningens miljöbelastning och utsläpp är betydligt mindre jämfört med traditionell fiskodling i vattendrag.

FIFAX Abp:s aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market Finland.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta meddelande utgör endast bakgrundsinformation och avser inte att vara uttömmande eller fullständig. Denna information är avsedd endast för informationsförmedlingssyften och bör inte betraktas som ett erbjudande eller en grund för ett beslut att investera i Bolagets värdepapper.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Helsinki (Finland)
Fifax Oy
Fifax’s vision is to be a forerunner in large-scale sustainable fish farming with minimal impact on the environment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More