Follow

Fifaxin merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

30 March 2023 - 14:30

FIFAX Oyj, yhtiötiedote, 30.3.2023, klo 14.30

Fifaxin merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

FIFAX Oyj:n (”Fifax” tai ”Yhtiö”) merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 28 151 366 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”), joka vastaa noin 109,3 prosenttia Uusista Osakkeista, ja siten Osakeanti oli ylimerkitty. Yhteensä 23 668 747 Uutta Osaketta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia. Jäljelle jääneet 2 087 421 Uutta Osaketta, jotka merkittiin ilman merkintäoikeuksia, on allokoitu Osakeannin ehtojen mukaan toissijaisessa merkinnässä. Merkintähinta oli 0,20 euroa Uudelta Osakkeelta.

Fifaxin hallitus on tänään hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät sekä Uusien Osakkeiden allokaation Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 25 906 168 osakkeesta 25 756 168 osakkeella 51 662 336 osakkeeseen. Fifax saa Osakeannista noin 5,2 miljoonan euron bruttovarat, ja noin 4,7 miljoonan euron nettovarat Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten jälkeen.

Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 31.3.2023. Viimeinen kaupankäyntipäivä Uusia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla (”Väliaikaiset Osakkeet”) on arviolta 31.3.2023. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2023. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 3.4.2023.

Uudet Osakkeet oikeuttavat haltijansa Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudesta Yhtiössä siitä alkaen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 3.4.2023.

Neuvonantajat

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy ja Yhtiön viestintäneuvonantajana Miltton Oy. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.

FIFAX OYJ

Lisätietoja:
Samppa Ruohtula
Toimitusjohtaja, FIFAX Oyj
+358 40 559 8812
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098
 
Fifax lyhyesti
Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaat voisivat nauttia paikallisesti ja vastuullisesti tuotetusta kalasta ympäri vuoden.

Vuonna 2012 perustettu Fifax hyödyntää tuotannossaan RAS-kiertovesimenetelmän (Recirculating Aquaculture System) ultraintensiivistä toteutusta, joka perustuu lähes täysin suljettuun veden kiertoon, jossa kalat elävät suurissa maan päällä sisätiloissa sijaitsevissa altaissa. Sisätiloissa sijaitsevat altaat antavat parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä, ja laitoksen ympäristökuormitus ja päästöt ovat merkittävästi pienemmät verrattuna perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen

FIFAX Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedonvälitystarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin.

Tämä tiedote ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritelty esite, eikä se sellaisenaan muodosta tai muodosta osaa arvopapereiden myyntitarjouksesta, tarjouspyynnöstä tai kehotuksesta ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksesta ryhtyä arvopapereihin liittyvään sijoitustoimintaan, eikä sitä pidä tulkita tällaiseksi.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki”), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia ”kokeneita sijoittajia”, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat lisäksi (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) korkean varallisuusaseman omaavia oikeushenkilöitä (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat Tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien Tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain Asiaankuuluvien Tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei Yhtiön lisäksi katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Osakeannin yhteydessä eikä sillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eikä se tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Osakeantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja kuten ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi”, sekä muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Helsinki (Finland)
Fifax Oy
Fifax’s vision is to be a forerunner in large-scale sustainable fish farming with minimal impact on the environment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More