Follow

Teckningsoptioner av serie TO7 tecknades till cirka 61,3 procent och Eyeonid Group AB (publ) tillförs cirka 10,5 MSEK

01 June 2021 - 08:30

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ’’Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7, vilka emitterades i samband med den kreditram som Bolaget upptog, samt den riktade emission av vederlagsfria teckningsoptioner som genomfördes, under det andra kvartalet 2020. Totalt nyttjades 15 635 228 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 61,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 15 635 228 aktier till en teckningskurs om 0,67 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7 tillförs Eyeonid cirka 10,5 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Styrelsen för Eyeonid beslutade i juni 2020 att uppta en kreditram samt genomföra en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägare och långivare. I enlighet med avtalet för kreditramen som upptogs kommer Bolaget att amortera återstående 5,0 MSEK av den första tranchen, plus utestående ränta, i samband med att aktier som tecknades genom nyttjande av TO7 registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 pågick under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 fastställdes till 0,67 SEK.

Totalt nyttjades 15 635 228 teckningsoptioner av serie TO7 för teckning av 15 635 228 aktier, innebärandes att cirka 61,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7 ökar antalet aktier i Eyeonid med 15 635 228 aktier, från 175 303 125 till totalt 190 938 353 aktier. Aktiekapitalet ökar med 390 880,70 SEK, från 4 382 578,125 SEK till 4 773 458,825 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO7 uppgår utspädningen till cirka 8,19 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7.

Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna av serie TO7.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ) Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

 www.eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 08.30 CET.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More