Follow

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EYEONID GROUP AB

21 May 2021 - 16:30

Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 21 maj kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020,

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning,

att fastställa antalet ledamöter till fem utan suppleanter,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Carl Höglund, att välja Erik Hallberg, Filip Weintraub, Pontus Karsbo och Lena Lohajner-Lindberg, samt att entlediga Henrik Sundewall och Pontus Dahlström som meddelat att de avböjer omval som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att utse Erik Hallberg som styrelseordförande.

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Daae,

att inrätta en valberedning, bestående av fyra ledamöter varav en ska vara representant från styrelsen (i första hand styrelseordförande) och övriga ska utses av Bolagets tre största aktieägare,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.
 

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Patrik Ugander, VD
+46 (0)70-544 01 68

[email protected]<mailto:[email protected]>

eller

Carl-Magnus Jönsson, CFO
+46 (0)73-545 53 50

[email protected]<mailto:[email protected]>

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl 16.30 CET
 
 

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More