Follow

Eyeonid Group beslutar om riktad emission till garant i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen och meddelar att företrädesemissionen nu är registrerad

14 January 2020 - 14:20

Eyeonid Group AB (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad emission i enlighet med garantiavtal till en garant i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,121 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.  Därutöver är Företrädesemissionen nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 15 januari 2020. Avstämningsdag är den 17 januari 2020, varefter BTU omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 5 (”Teckningsoptionerna”). De nyemitterade aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/VP-konto den 21 januari 2020. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 21 januari 2020.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. En garant har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta har Bolagets styrelse idag den 14 januari 2020 beslutat om en riktad emission om totalt 249 777 aktier till garanten.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av garantens garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 1,121 SEK per aktie, vilket är den volymvägda genomsnittskursen för Eyeonids aktie på NGM Nordic MTF under teckningsperioden från den 26 november till den 10 december 2019. Genom den riktade emissionen ökar Eyeonid antalet aktier med 249 777 till totalt 100 119 182 aktier. Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionen med totalt 6 244,425 SEK till totalt 2 502 979,550 SEK. Utspädningen med anledning av den riktade emission uppgår till 0,25 procent.

Nedan presenteras den garant som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form av aktier i Bolaget.

  • Tuvedalen Limited, org. nr HE154235

Därutöver låter Bolaget meddela att Företrädesemissionen nu är registrerad hos Bolagsverket. Till följd av detta har konvertering av BTU till stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 5 beställts hos Euroclear. Bolaget avser att anta följande tidsplan. Slutlig tidsplan kommer att meddelas med börsmeddelande genom NGM Nordic MTF. 

  • Sista dag för handel med BTU på NGM Nordic MTF – 15 januari 2020
  • Avstämningsdag – 17 januari 2020
  • Tidpunkt för när de nya stamaktierna och Teckningsoptionerna syns på respektive VP-konto/depå – 21 januari 2020
  • Första handelsdag för Teckningsoptionerna på NGM Nordic MTF – 21 januari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t.ex. inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig. Bolaget paketerar säkerhetslösningar för ID-monitorering till samarbetspartners för vidare distrubution till slutanvändare.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020 kl 14.20 CET.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More