Follow

Eyeonid Group AB: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO7 för cirka 282 KSEK

19 May 2021 - 10:45

Ledamöter i styrelsen samt medlemmar av ledningen i Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller Bolaget”) har nyttjat 420 876 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 282 KSEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 inleddes måndagen den 17 maj och pågår fram till och med den 28 maj 2021.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7 är den 21 maj, vilket kan innebära att förvaltare kan komma att avyttra teckningsoptionsinnehavarens teckningsoptioner innan dess att teckningsperioden har löpt ut. För att undvika att er förvaltare säljer teckningsoptioner av serie TO7 före teckningsperioden har löpt ut bör teckningsoptionsinnehavaren ta kontakt med sin förvaltare för att säkerställa teckningsförfarande.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption av serie TO7 teckna en (1) ny aktie i Eyeonid till ett pris om 0,67 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner av serie TO7 som har nyttjats av medlemmar i styrelsen och medlemmar av ledningen uppgår till 420 876 st. motsvarande en teckning av
420 876 aktier till ett värde om cirka 281 987 SEK. Styrelse och ledning nyttjar sina teckningsoptioner av serie TO7 enligt följande:

Henrik Sundewall, styrelseordförande

Nyttjar, privat och via bolag, hela sitt innehav om 355 475 st. TO7, motsvarande cirka 238 KSEK.

Carl Höglund, styrelseledamot

Nyttjar hela sitt innehav om 14 061 st. TO7, motsvarande cirka 9 KSEK.

Patrik Ugander, verkställande direktör

Nyttjar hela sitt innehav om 28 484 st. TO7, motsvarande cirka 19 KSEK.

Carl-Magnus Jönsson, ekonomichef

Nyttjar, privat och via bolag, hela sitt innehav om 22 856 st. TO7, motsvarande cirka 15 KSEK.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO7:

Nyttjandeperiod: 17 maj 2021 – 28 maj 2021

Emissionsvolym: 25 507 708 teckningsoptioner av serie TO7. Vid fullt nyttjande nyemitteras 25 507 708 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,67 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7: 21 maj 2021

Notera att de teckningsoptioner av serie TO7 som inte avyttras senast den 21 maj 2021, alternativt, nyttjas senast den 28 maj 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO7 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO7 samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.eyeonid.com/sv/investor/.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av nyemissionen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida http://www.eyeonid.com/sv/investor/ och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna av serie TO7.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ) Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

 www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)  Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More