Follow

EYEONID GROUP AB (publ): Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 i Eyeonid Group AB har fastställts till 1,40 SEK

27 May 2020 - 18:28

Eyeonid Group AB (”Eyeonid” eller "Bolaget") genomförde under det fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 26 november till och med den 10 december 2019 erhöll därmed en vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO5 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoptionen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 13 maj 2020  till och med den 27 maj 2020. Den volymvägda genomsnittliga kursen uppgick under mätperioden till cirka 2,00 SEK och således är teckingskursen fastställd till 1,40 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:

Nyttjandeperiod: 1 juni 2020 - 12 juni 2020.

Emissionsvolym: 17 368 592 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande nyemitteras

17 368 592 aktier och Eyeonid kan tillföras som högst cirka 24 316 029 SEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen, beräknad enligt 70 % av volymvägd genomsnittlig kurs från och med 13 maj 2020 till och med den 27 maj 2020, är fastställd till 1,40 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO5: 5 juni 2020.

Säkerställande av teckningsoptionsutrymme: Som tidigare kommunicerats av Bolaget den 4 maj 2020 har Bolaget ingått avtal om en s.k. top-down garanti om 10 MSEK av teckningsutrymmet i teckningsoptionerna av serie TO5.  

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5 juni 2020, alternativt, nyttjas senast den 12 juni 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO5 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO5 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolaget hemsida www.eyeonid.com/investor/documents.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med emissionen som offentliggjordes den 15 november 2019. Prospektet finns också att tillgå på ovanstående webbaddress.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.eyeonid.com och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More