Follow

EYEONID GROUP AB (publ): Ny teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 fastställd till 1,40 kr

18 June 2020 - 08:00

Eyeonid Group AB (publ) har nyligen genomfört teckningsperiod avseende teckningsoption serie TO5 (”TO5”) vilken tecknades till ca 95%. TO5 var garanterad genom en s.k. top-down garanti om 10 MSEK, varav därmed ca 1,25 MSEK togs i anspråk i form av garantiåtagande. Sådant garantiåtagande regleras genom riktad nyemission till samma kurs som teckningskursen avseende TO5, dvs 1,40 kr. I enlighet med villkor för teckningsoption serie TO2, TO3 och TO4 fastställs härmed ny teckningskurs för nämnda teckningsoptioner till 1,40 kr. I övrigt är villkoren oförändrade.

Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”EyeOnID”) genomförde under 2019 en företrädesemission av units, bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoptionerna pågick under perioden den 1 juni till den 12 juni 2020 och har således avslutats. Teckningskursen för teckning av aktier i EyeOnID genom nyttjande av TO5 var 1,40 kronor per aktie.

Bolaget offentliggjorde den 4 maj 2020 att en s.k. top-down garanti (”Garantin”) upphandlats avseende nyttjandegrad i TO5. I händelse av ianspråktagande av Garantin medför det en riktad nyemission av aktier till garanten inom ramen för garantiåtagandet. Mot bakgrund att det inom viss rimlighet avseende teckningsgrad i optionsprogram föreligger risk att någon form av garantiåtagande behöver tas i anspråk offentliggjorde Bolaget den 4 maj 2020 att sådan sannolikhet förelåg, medförande att teckningskursen för TO2, TO3, och TO4 sannolikt kommer att justeras till att hamna inom intervallet för TO5’s teckningskurs. Den 27 maj 2020 offentliggjordes fastlagt teckningskurs för TO5 till 1,40 kronor per nytecknad aktie.

Den 17 juni 2020 offentliggjordes utfall av teckningsgrad avseende TO5, motsvarande ca 95%, såväl som att Bolaget därmed tar Garantin i anspråk, vilket medför riktad nyemission till garanten.

I enlighet med villkoren för teckningsoption serie TO2, TO3 och TO4 ska ny teckningskurs fastställas till samma teckningskurs som för sådan riktad nyemission till garanten, vilket är 1,40. Ny teckningskurs för teckningsoption av serie TO2, TO3 och TO4 fastställs därmed, i enlighet med gällande villkor, till 1,40 kr. I övrigt är villkoren för respektive optionsserie oförändrade. Villkoren i sin helhet finns på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com/investor/documents).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 08.00 CET.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More