Follow

Eyeonid Group AB (publ) genomför fullt garanterad företrädesemission om ca 23,4 MSEK

25 September 2017 - 08:30

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 15 juni 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen tillför Bolaget ca 23,4 MSEK, före emissionskostnader, och sker genom erbjudande om teckning av s.k. units.

Emissionsvillkor i sammandrag för företrädesemission av units:

•    Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017 beslutade styrelsen i Bolaget den 24 september 2017 att genomföra en nyemission av units (”Erbjudandet”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
•    En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. 65 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av tre (3) aktier á 10,50 kronor per aktie samt två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under en teckningsperiod vilken inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning enligt denna företrädesemission löpt ut. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
•    Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 kronor per unit.
•    Bolaget tillförs vid full teckning ca 23,4 MSEK före emissionskostnader.
•    Bolaget har erhållit emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet.
•    Utspädningseffekten vid full teckning motsvarar ca 4,4 procent.
•    Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av units att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt ovan.
•    Genom Erbjudandet ökas Bolagets aktiekapital med minst 55 800,45 kronor.
•    Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från respektive unit ökas Bolagets aktiekapital med
37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten skulle motsvara högst 2,86 procent.

Villkor för emissionsgaranti:

•    Bolaget har ingått avtal kring emissionsgaranti med 4X Kapital AB (”Garanten”), varvid 100 procent av Erbjudandet garanteras. Ersättning skall utgå kontant med ett belopp om fem (5) procent av garanterat belopp samt i form av två (2) teckningsoptioner per garanterad unit.
•    För att uppfylla sina åtaganden enligt garantiavtalet beslutade styrelsen den 24 september 2017, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017, att genomföra en riktad emission av högst 1 488 012 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanten. Skälet till avvikelsen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanten enligt ingånget garantiavtal. I övrigt gäller samma villkor för teckningsoptioner tilldelade i företrädesemission ovan som för Garanten.
•    Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som tilldelas garanten ökas Bolagets aktiekapital med
37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten, antaget allt ovan, skulle motsvara högst 2,78 procent.

Preliminär tidplan för Erbjudandet:

•    28 september 2017, sista dag för handel inklusive teckningsrätt
•    29 september 2017, första dag för handel exklusive teckningsrätt
•    2 oktober 2017, avstämningsdag för rätt att deltaga i företrädesemissionen
•    4 oktober 2017 – 18 oktober 2017, teckningsperiod
•    Emitterade teckningsoptioner kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF

Rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: [email protected]
Se även: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: [email protected]
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Eyeonid Group AB
Eyeonid Group develops security solutions for identity theft and forgery. The company's customers select, via a platform, which information they want to secure, inducing everything from credit card numbers, e-mail addresses to ID documentation. Eyeonid then searches through volumes of data and information to detect any deviations. Subsequently a warning and a recommendation is delivered to the cus...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More